Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

Препознајемо псеудонаучне подвале у Лесковцу

У суботу, 4. децембра 2021. године, у просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању одржано је прво предавање у оквиру пројекта „Препознајмо псеудонаучне подвале у медицини и психологији“. Овај пројекат финансиран је по Јавном позиву Центра за промоцију науке који је доступан сваке године, установама и појединцима који могу да поднесу своје пријаве за избор пројеката промоције и популаризације науке и технике.

Пројектне активности обухватају истраживање које су током октобра спровели аутори на наменски урађеном упитнику на узорку од 648 учесника, чији је циљ био да се утврди у којој мери испитаници верују у псеудонаучне теорије карактеристичне за медицину и психологију и у које теорије највише верују, као и два предавања.

Предавања ће обухватити теме: како изгледа научна методологија у медицинским и психолошким истраживањима, које логичке грешке су у основи псеудонаучних теорија и како их препознати, како наћи поуздане податке засноване на научним истраживањима, које су опасности веровања у псеудонаучне заблуде када су у питању медицина и психологија, које заблуде везане за тренутну пандемију су најопасније…

Ову тему у  Лесковцу пратило је 32 учесника како у простору тако и преко ЗУМ платформе.

Аутори и реализаотори овог пројекта су Стеван Станојевић, психолог, КБТ и Схема терапеут под супервизијом и Александар Ивковић, др спец радиологије.

Следеће предавање у оквиру пројекта реализоваће се 15. децембра 2021. године у Научном клубу Центра за стручно усавршавање у образовању.

Приступни линк је:

Topic: Prepoznajmo pseudonaučne podvale u medicini i psihologiji II, Leskovac

Time: Dec 15, 2021 06:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 872 7552 6570

Passcode: 506124

Пројекат Будућност данас!  у Нишу

У оквиру реализације активности предвиђених Годишњим програмом рада Научног клуба Ниш, који се финансира од стране Центра за промоцију науке Београд, 06.12.2021.  у  термину понедељком увече,  који је резервисан за промоцију науке, реализовано је четврто предавање у пројекту Будућност данас.

Предавање „Улога локалне самоуправе у области енергетике и енергетске ефикасности“ , одржано је путем интернета у онлајн форми и обухватило је теме:1. Енергетика и енергетска ефикасност; 2. Енергетски менаџмент и План енергетске ефикасности,3. Даљинско грејање; 4.Становање и подрша заједници; 5.Енергетско планирање; 6.Законска регулатива Републике Србије; 7.Локалне самоуправе као носиоци обавеза у оквиру комуналних услуга даљинског грејања и јавног осветљења и спровођења активности на унапређењу енергетске ефикасности; 8.Програми и пројекту и области енергетике.

Предавање је одржао Бојан Гајић, енергетски менаџер Града Ниша,који има вишегодишње искуство у овој области.Предавању је присуствовало 60 наставника основних и средњих школа.

КО ЈЕ ЈУРИО ГАГАРИНА

Научни клуб Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању, Смедерево, организовао је завршну радионицу пројекта „КО ЈЕ ЈУРИО ГАГАРИНА“  у оквиру Јавног позива Центра за промоцију науке, Београд, за 2020/2021 годину.  Аутор пројекта је Зорица Маринковић, наставник географије, у основној  школи „Славко Родић“, Бачки Јарак.

Завршна радионица у оквиру пројекта „КО ЈЕ ЈУРИО ГАГАРИНА“, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке, одржана је у четвртак, 02.12.2021. године, од 11 до 13.30 часова. 

На радионици је било присутно 30 ученика трећег  разреда основне школе „Димитрије Давидовић“ Смедерево, са учитељицом Невеном Перић.

Ученици су се на почетку радионице упознали са основним појмовима астрономије. Под астрономијом се најчешће подразумевају слике из свемира и праћење летова што даље од Земље. Врло се мало зна колико је човечанство имало користи од развоја свемирске технологије. Ученици су се кроз активности упознали са проналасцима који су првобитно били намењени освајању космоса, а поспешили су развој медицине, пољопривреде, екологије, индустрије, саобраћаја и на развој друштва у целини. 

Обновили су знања о равнодневици, дан када ноћ и обданица једнако трају, и научили да разликују пролећну и јесењу  равнодневицу. Пролећна је, углавном, 20. марта и означава почетак пролећа на северној хемисфери, а јесен на јужној. Јесења равнодневица је најчешће 22. септембра и означава почетак јесени на северној, а пролећа на јужној хемисфери. Датум равнодневица може да осцилује један дан у зависности од године. Упознали су се са бенефитима свемирских технологија и истраживањима космоса који су довели до напретка у технологији и природним наукама, 

 Кроз ову радионицу, ученицима су на научни начин приближене  чињенице да је истраживање космоса или космонаутика интердисциплинарна наука која се базира на сазнању других наука, као што су: физика, аеродинамика, астрономија, математика, хемија, биологија, медицина, електроника и метеорологија.

УПЛИТАЊЕ, ПРЕПЛИТАЊЕ у Смедереву

Научни клуб Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању, Смедерево, организовао је прву радионицу пројекта „УПЛИТАЊЕ, ПРЕПЛИТАЊЕ“,  у оквиру Годишњег програма за 2021/2022 годину.  бАутор пројекта је Слађана Доброта, професор разредне наставе у основној школи „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу.

Прва радионица,  у оквиру пројекта „УПЛИТАЊЕ, ПРЕПЛИТАЊЕ“, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке, одржана је у среду, 01.12.2021. године, од 12 до 14 часова.  На радионици су били присутни ученици првог разреда основне школе „Иво Лола Рибар“ у Коларима, учитељица Слађана Доброта, и две маме појединих ученика које су им мало помагале у активностима. 

Ученици су се на предавању упознали са механизмима исцртавања мотива, етно шара путем шеме, најпре у систему линија, на квадратној мрежи у папирној форми, пратећи на рачунару задате форме, и водили су рачуна о правилном распореду облика, боја, о симетрији, конкретно о употреби различитих боја и шара из различитих крајева наше земље на конкретним употребним предметима у различитим ситуацијама. 

Своје маштовите радове су представили лепљењем на флип-чарт. Такође, на радионици су учили и технику ткања, провлачењем потке кроз разбој и покушали су да креирају своју етно шару користећи разнобојне конце и вуницу, на конкретном употребном предмету, ћилиму. 

Они ће након радионице, на друштвеним мрежама моћи да поделе резултате пројекта са хаштагом пројекта и да обавесте и своје пријатеље о овој занимљивој примени народне традиције. Етно мотиви су видљив печат наше народне традиције и културне баштине, и као такве их  треба ставити у жижу јавности с намером да се наша традиција, конкретно, лепота мотива на ћилимима, сачува од заборава. 

Овим активностима ученици су испунили  циљ прве радионице. 

”Препознајмо псеудонаучне подвале у медицини и психологији” у Нишу

Пројекат  одобрен  по Јавном позиву Центра за промоцију науке за 2021/2022 год. из Категорије 1 за промоцију и популаризацију науке  у Научним клубовима под називом „Препознајмо псеудонаучне подвале у медицини и психологији“ реализује се у периоду новембар- децембар 2021. г.у Научном клубу Ниш.

Аутoри прojeктa су Др спeц рaдиoлoгиje Aлeксaндaр Ивкoвић и Стeвaн Стaнojeвић, психoлoг. Прojeктнe aктивнoсти oбухвaтajу истрaживaњe кoje су тoкoм  новембра мeсeцa спрoвeли aутoри нa  нaмeнски урaђeнoм упитнику  нa узoрку oд 650 учeсника.  Циљ  истраживања биo је  дa сe утврди у кojoj мeри испитaници вeруjу у нeкe псeудoнaучнe тeoриje кaрaктeристичнe зa мeдицину и психoлoгиjу  и у кoje тeoриje нajвишe вeруjу. 

Првo прeдaвaњe oдржaнo je 24.11.2021.  кaдa су aутoри крoз aдeквaтнe примeрe oбjaснили кaкo изглeдa нaучнa мeтoдoлoгиja у мeдицинским и психoлoшким истрaживaњимa, кoje лoгичкe грeшкe су у oснoви псeудoнaучних тeoриja и кaкo се прeпoзнaју, кaкo се налазе пoуздaни пoдaци зaснoвaнe нa нaучним истрaживaњимa и нa кojи нaчин трeтмaни мeдицинских и психoлoшких стaњa нeстручним мeтoдaмa мoгу бити oпaсни. 

Слeдeћe прeдaвaњe , на коме ће аутори представити и тумачити резултате истраживања у oвoм прojeкту рeaлизуje сe 10.12.2021. године уживо у Научном клубу за групу учесника. Друга група учесника моћи ће да испрати предавање  онлајн на Зум платформи. 

Пројекат Еколошко образовање и васпитање у Нишу

У  школској 2021/2022 години, у сарадњи са Центром за промоцију науке Београд, Научни клуб Ниш реализује пројекат Еколошко образовање и васпитање. Пројекат је део годишњег програма рада клуба и финансира се уз помоћ Центра за промоцију науке . Циљ појекта је изграђивање сензибилитета  наставника за очување животне средине кроз оснивање еко- клубова у школама, где ће се учити о животној средини, указивањем на проблеме загађивања у  нашој средини и свакодневном животу и личној одговорности појединаца у могућим мерама заштите : изградња вештина потребних за зелену  декаду 2020-2030, како би развили   еколошки одговорне грађане. 

Прво предавање у пројекту под називом „Заштићена подручја јужне Србије“, биће одржано у понедељак 13.12.2021. г. од 19:00 – 20:00 часова онлајн путем интернета.Предавање реализује мр Данко Јовић, биолог-херпетолог , запослен у Заводу за заштиту природе Србије, руководилац канцеларије у Нишу. У оквиру свог радног ангажовања у Заводу, учествовао је у изради већег броја студија заштите као стручно-документационих основа за заштиту одређених подручја, активностима на очувању биодиверзитета и обављао и друге послове заштите природе. Учесник је неколико пројеката у оквиру међународне сарадње Завода.

Сматрамо да путем предавања и радионица, можемо да охрабримо наставнике  за организовање колективних ученичких акција у решавању еколошких проблема и упутимо их  на програме, интервјуе, документарне филмове и дебате које прате ове теме, а могу се користити у настави, кроз изборне предмете и кроз ваннаставне активности: Школа је најпозванија да развија све компоненте еколошке свести. Пријављивање је  на пријавном листу НК Ниш  на : naucniklubnis@gmail.com . Рок за пријаву за  предавање је петак, 10. децембар 2021. године.

”Spelling Bee” у Крагујевцу

У оквиру реализације активности предвиђених Годишњим програмом рада Научног клуба Крагујевац, који се финансира од стране Центра за промоцију науке, у суботу, 27. новембра 2021. године, реализоване су квалификационе рунде у оквиру пројекта „Spelling Bee“. 

Ученици су се такмичили у спеловању речи на енглеском језику. Укупно је било пријављено четрнаест школских тимова из Крагујевца, Аранђеловца, Даросаве, Раче, Лапова и Доње Шаторње, који су се такмичили у четири квалификационе групе. Најбољи тимови су se пласирали у финале, које ће се реализовати 11. децембра 2021. године., у Првој крагујевачкој гимназији. Ово такмичење се реализује у сарадњи и уз подршку Школске управе Крагујевац.

Примарни циљ овог програма је да се оснаже ученици у вештини спеловања енглеског језика кроз занимљиво такмичење које подстиче тимски рад и такмичарски дух. Поред тога, на овај начин популаризујемо лингвистику као науку о језику, кроз искуствено учење и развој језичких вештина.

Аутор и реализатор је др Ненад Миладиновић, професор енглеског језика и књижевности, саветник спољни сарадник ШУ Крагујевац.

У финале такмичења су се пласирали школски тимови из следећих школа:

  • Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац;
  • ОШ „Светолик Ранковић“, Аранђеловац;
  • ОШ „Карађорђе“, Рача и 
  • ОШ „Светозар Марковић“, Крагујевац.

Свим ученицима и њиховим наставницима захваљујемо и честитамо на учешћу.

“Улога локалне самоуправе у области енергетике и енергетске ефикасности” у Нишу

Научни клуб  Регионалног центра  Ниш наставља са пројектима које реализује кроз активности  годишњег програма   одобрених од стране Центра за промоцију науке. У понедељак 06.12.2021. од 19:00-20:00 часова, у оквиру пројекта „Будућност данас“ реализују се четврто предавање : “Улога локалне самоуправе у области енергетике и енергетске ефикасности”.

Брojнa зaкoнскa рeгулaтивa Рeпубликe Србиje дaнaс пoстaвљa српскe лoкaлнe сaмoупрaвe у цeнтaр кao нoсиoцe вишeструких улoгa у oблaсти eнeргeтикe и eнeргeтскe eфикaснoсти. Лoкaлнe сaмoупрaвe су у oбaвeзи дa oргaнизуjу кoмунaлнe услугe из oблaсти дaљинскoг грejaњa и jaвнoг oсвeтљeњa, дa сe пoнaшajу дoмaћински у улoзи пoтрoшaчa eнeргиje у oбjeктимa кojи су у њихoвoj нaдлeжнoсти успoстaвљaњeм Систeмa Eнeргeтскoг Meнaџмeнтa, дa успeшнo урeђуjу лoкaлну рeгулaтиву у oблaсти дaљинскoг грejaњa, дa плaнирaју рaзвoj eнeргeтскe инфрaструктурe и спрoвoђeњe aктивнoсти нa унaпрeђeњу eнeргeтскe eфикaснoсти, aли и дa пружaју пoдршку свojим грaђaнимa и сaвeтoдaвну пoмoћ зa унaпрeђeњe eнeргeтскe eфикaснoсти њихoвих стaмбeних згрaдa.

Кoликo мoгу лoкaлнe сaмoупрaвe бити успeшнe у спрoвoђeњу свojих oбaвeзa? Дa ли имajу дoвoљнo знaњa, људствa и рeсурсa? Aкo нe, гдe мoгу прoнaћи oнo штo нeдoстaje?

Са учесницима ће разговарати Бојан Гајић дипл инжењер машинства , енергетски менаџер Града Ниша.

Енергетски менаџер града Ниша је од 13.06.2019. године. Био је  шеф Одсека за комуналне послове и енергетику у Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Градске управе у Нишу. Поседује лиценцу енергетског менаџера у области општинског енергетског менаџера као и многобројне сертификате. Аутор је више стручних радова из области енергетске ефикасности објавњених у реномираним публикацијама. 

Пријављивање је могуће на пријавном листу НК Ниш  на : naucniklubnis@gmail.com 

  • Сви  наставници  који учествују у пројекту добијају потврду о стручном усавршавању у установи.
  • Линк путем којег можете пратити предавање добићете на своју мејл адресу након извршене пријаве. Рок за пријаву за  предавање је петак, 03. децембар 2021. године.

Овај пројекат финансиран је кроз Јавни позив Центра за промоцију  науке.

„Роботичка шака за глуве и наглуве“ у Шапцу

Ове школске године у сарадњи са Центром за промоцију науке и шабачким младим научницима, професорима и наставницима покрећемо серију радионица, научних разговора и дискусија на најразличитије теме у Научном клубу Шабац. 

У уторак 30. новембра 2021. године, реализоваће се још један у низу од пројеката под називом „Роботичка шака за глуве и наглуве“ од 11.00 до 13:00 часова. У оквиру пројекта реализоваће се едукација на тему програмирања, 3д моделовања и штампе, механике, медицине. У Србији постоји око 70.000 глувих или наглувих особа и само тридесетак  тумача знаковног језика. У институцијама, установама, банкама, продавницама, глуви и наглуви, наилазе на отежану комуникацију и неразумевање и сваки вид помоћи и подршке им је значајан. Овај пројекат је покушај да им се помогне у складу са могућностима едукатора и учесника радионица.

Пројекат Роботичка шака за глуве и наглуве особе састоји се из радионица у којима ће учествовати петнаест ученика. Сви ученици ће се упознати са функционисањем слушног система код човека, знаковним језиком, моделовањем 3Д модела, програмирањем Ардуино платформе, програмирањем апликације за контролу шаке, припремом за штампу и штампањем делова за шаку.  

           Са нама ће бити аутор „Роботичка шака за глуве и наглуве“ – Милан Савић, дипломирани инжењер електротехнике, професор у Техничкој школи Шабац.. Учесници ће бити ученици 4. разреда Средње Техничке школе Шабац.

Радионице „Веште руке на крилима науке“ у Кикинди

У сарадњи са Центром за стручно усавршавање Кикинда, наставница хемијско-технолошке групе предмета Наташа Глигорин и наставнице математике Јелена Вукобрат и Драгана Воларов реализовале су радионице за децу предшколског узраста, прва радионица „Невидљива бића, пријатељи или непријатељи“  одржана је  19. новембра у ССШ „Милош Црњански“ са почетком у 16 сати, а друга радионица „Огледалце, огледалце“ 20. новембра у Научном клубу Центра за стручно усавршавање.

Радионице су део пројекта ”Веште руке на крилима науке”. Прва радионица одржана је  19. новембра у ССШ „Милош Црњански“, док је друга радионица  реализована у Центру за стручно усавршавање. Учешћем у извођењу експеримената, исказивањем претпоставки и доказивању истих, деца су развијала вербалну комуникацију, логику као и стрпљење, упорност у раду, а стицањем нових искустава развијаће нова умећа, вештине и научили да имају више  поверења у своје способности.  

„Невидљива бића, пријатељи или непријатељи?“

Радионица је  обухватала активности којима је приближен појам бактерија, шири свест о њиховој распрострањености и могућој опасности и указује на важност свакодневне хигијене. Децасу узимала узорке са површина где претпостављају  да има мноштво бактерија и пратити њихово развијање током два дана. 

„Огледалце, огледалце“  

Уз фотографије слова, биљака, инсеката, зграда, људског тела и предмета, кроз разговор децу су наведена  да размишљају о симетрији, складу и схватају шта је све симетрично око нас. Уз помоћ огледала видели су  како се ствара симетрична слика. 

Изложбом „Мојих руку дело“ (развој бактерија у петријевим посудама, цртежи бактерија, симетричне слике) и лепљењем одговарајућег смајлића к свако дете је  исказало свој целокупан доживљај током дводневног дружења.