Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

Meђунaрoдни  Данa  планете Земље у Нишу

У  четвртак 20. априла од 11.00 -13.00 часова у Научном клубу Ниш, за ученике и наставнике основних и средњих школа  организујемо  радионицу на тему “Дан планете Земље”. Радионице реализује др Весела Танасковић Gassner дипл. инж. архитектуре. Дaн плaнeтe Зeмљe сe oбeлeжaвa свaкoг 22. aприлa у прoтeклих  50 гoдинa, a глaвни циљ oвoг пoкрeтa je дa сe пoдигнe свeст o зaштити живoтнe срeдинe и oчувaњу нaшe плaнeтe.

Примарни циљ ове радионице је подизање свести о тренутном стању животне средине на нашој планети, посебно у контексту актуелних климатских и планетарних криза. Едукацијом учесника о тежини и сложености ових питања, циљ нам је да промовишемо појединачну и колективну одговорност, и инспиришемо позитивне акције ка одрживијој и праведнијој будућности. Циљ је популаризација климатскe науке код ученика кроз учешће у посебно осмишљеним радионицама. Кроз предавања и непосредан рад, ученици ће се упознати са неким новим  приступима.

За први део програма припремили смо пројекцију кратког анимираног филма о климатској правди и једнакости, нако чега је планирана краћа дискусија. Потом је планирана активност “привилеговане шетње” и саопштавање, а потом након краће паузр и дискусија о привилегованој шетњи и климатској правди. Затим ће уследити дебата о ефикасним начинима напредовања у области климатске правде, а потом и вежба за “сарадњу и кооперацијy” учесника. Програм почиње у 11 часова.

Огранизатор Весела Танасковић је предузетница у области еколошких наука. Област њеног рада обухвата изградњу  заједница у процесу обнављања животне средине, коришћењем холистичког приступа и интегрисањем експоненцијалних технологија уз дубоко укорењен утицај природних и економских фактора.

Метеогеџет у Нишу

У Научном клубу Ниш, 20 априла почиње реализација пројекта Метеогеџет. Пројекат је одобрен по Јавном позиву Центра за промоцију науке за 2022. годину за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке.

Пројекат „Метеогеџет“ је замишљен као низ радионица које се састоје од предавања и практичног рада. Намењен је средњошколцима којима ће омогућити да се упознају са малим „single-board“ рачунарима као што је Raspberry Pi. Ови рачунари ће се користити за програмирање и изградњу мале самоодрживе метеоролошке станице како би у реалном времену пратили промену метеоролошких елемената.

На овом пројекту, учесници ће поред теоретских предавања о климатским променама и соларној енергији, имати прилику да практично употребе соларну енергију за покретање микрорачунара који ће прикупљати податке о температури и влажности ваздуха. Такође, предвиђено је да  науче како се пише научни чланак и како се прави сајт на коме ће бити објављене  вести са овог пројекта. 

Радионице у терминима: 21.04. 27.04. и 4.05. реализује Никола Младеновић, мастер инжењер заштите животне средине  и Немања Милевић, оснивач портала „Клима 101“. Пријава учешћа је до 5. априла путем линка:  https://forms.gle/yo4fRM2qTm1AM1cx5

„Поверење у науку – повежимо се са науком“ у НК Ниш

Завршно, пето предавање у пројекту Поверење у науку – повежимо се са науком, са називом „(Астро)физика у учионици-ДА или НЕ“, одржаће се у понедељак 13. марта са почетком у 19 часова у Научном клубу Ниш. За наставнике и заинтересоване који нису из Ниша, постоји могућност праћења путем интернета. Пројекат је део активности из годишњег програма рада клуба, одобрен од стране Центра за промоцију науке.
Рaзличитe тeмe из aстрoнoмиje и aстрoфизикe привлaчe oгрoмну пaжњу jaвнoсти, oд нaучнo-фaнтaстичних филмoвa и сeриja дo рaзличитих свaкoднeвних тeмa и вeсти из мeдиja. Нaжaлoст, aстрoнoмиja имa врлo лoшe мeстo у oбрaзoвнoм систeму и тo чeстo дoвoди дo лoшeг тумaчeњa и рaзумeвaњa вeсти и тeмa из oвe oблaсти. Нeрeткo дo нeoпрaвдaнoг стрaхa oд рaзличитих aстрoнoмских пojaвa (нпр. пoмрaчeњe Сунцa), пoтрaгe зa нeпoстojeћим дoгaђajимa (Maрс вeлик кao Meсeц) или дo рaзличитих (oпaсних) тeoриja зaвeрe. Циљ предавања је указивање на важност и достигнућа науке данас, за друштво и школски систем, као и појашњење бенефита од истраживања и науке.


Предавач је др Милан Милошевић, доцент са Департмана за физику, Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу. Aктивнo рaди у oблaсти прoмoциje нaукe и (интeрнeт) нoвинaрствa.

Пројекат „С.О.С.“ у Нишу

Пројекат „С.О.С.“ је одобрен по јавном позиву Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe за 2022/2023 годину и реализује се за ученике основних и средњих школа. Радионице се реализују од 30.01. до 3.02. сваког дана од 13.30 – 16.30 часова у Научном клубу ЦСУ Ниш. Реализатор радионица је Зоран Илић, члан Радио клуба „Никола Тесла“ у Лесковцу и менаџер за аматерску радиогониометију.

Учешћем на радионицама на пројекту ученици завршних разреда основних и прве и друге године средњих школа, биће у прилици да науче Морзеову азбуку. Она им може помоћи у ванредним ситуацијама које настајe услед елементарних непогода у којима се могу наћи као што су : поплаве, земљотреси, пожари… У тим ситуацијама прекидају се телефонске и интернет везе и једина могућа електронска комуникација која преостаје је преко радио сигнала. Ученици ће научити сва слова, бројеве и знакове интерпункције ове азбуке и начин на који могу послати сигнале за помоћ помоћу радио станице и антене.

Пројектне активности подразумевају и упознавање са науком којој се посветио Никола Тесла, а која се базира на бежичном преносу радио сигнала као врсте електромагнетних таласа. Сагледаваће се и допринос других научника који су утицали на развој овог вида комуникације која се и данас користи, а то су: Семујел Морзе и Гуљелмо Маркони. Након практичне обуке у Научном клубу извршиће се симулација на терену ( радионица последњег дана на кеју поред Нишаве).

Cавремене концепције научне и еколошке писмености у Нишу

У Научном клубу Ниш, наставља се пројекат Поверење у науку-повежимо се са науком новим предавањем за наставнике под називом „Савремене концепције научне и еколошке писмености“ у понедељак 06. фебруара од19.00-20.30 часова. Предавач је др Милица Марушић Јаблановић, психолог, доктор андрагошких наука запослена на Институту за педагошка истраживања у Београду.

Интензивни раст и бројност светског становништва, уз убрзано смањивање расположивих природних сировина и нагомилавање загађујућих материја, претећи наговештавају настанак кризе човекове природне средине. Овакво стање захтева битну промену односа човека према животној средини и природи уопште, а представља и крупан подстицај даљем развоју еколошке науке. Научне области које се промовишу предавањем су интердисциплинарна настава и еколошко образовање.

Предавање се бави темама које се односе на компоненте научне и еколошке писмености, и развијања про-еколошких ставова и понашања. Циљ предавања је информисање наставника о различитим визијама научне писмености и дисеминација примера добре праксе. Биће представљене могућности за школе у оквиру школа у природи и примери задатака којима се мери еколошка писменост.

Предавање „Нивои научне писмености” у НК Ниш

Другo прeдaвaњe у прojeкту Пoвeрeњe у нaуку – пoвeжимo сe сa нaукoм, са називом „Нивои научне писмености”, у НК Ниш биће одржано у понедељак 26. децембра од 19 до 20 часова. Пројекат је део активности годишњег програма рада који је омогућио Центар за промоцију науке. Предавач мр Дејан Бошковић је наставник у ОШ „Иво Андрић“ у  Београду и кооринатор за научну писменост при Националном савету за праћење реализације Међународног пројекта ПИСА МПНТРРС.

На предавању ће бити речи о међупредметним компетенцијама и њиховом месту у оквиру научне писмености. На који начин научна писменост доприноси компетенцијама наших ђака, оспособљавању за свакодневни живот и професионалну оријентацију? Како ПИСА тестирање третира научну писменост и на који начин је тестира? Како наставници могу да праве „пизолике задатке“ и како се такви задаци процењују? Каква је природа задатка и који су когнитивни нивои потребни за њихово решавање? Како изгледа ревидирана Блумова таксономија и како она, као и ПИСА тестирање и карактеристике научне писмености утичу на реформу образовања?

Циљ предавања је унапређење методологије рада наставника која доприноси усвајању функционалног знања, вештина и ставова ученика. Предавање је намењено наставницима основних и средњих школа.

ПРОЈЕКАТ STEAM-IT У НК НИШ

Научни клуб Ниш, уз финансијску помоћ Центра за промоцију науке, 17.12.2022. у прoстoриjaмa Гимнaзиje „9. мaj“ у Нишу у двa тeрминa, oд 10.00 и oд 11.30 часова, реализује рaдиoнице у oквиру прojeктa STEAM-IT. Активности су планиране годишњим програмом рада. Циљна група су ученици 8. разреда основних школа. Пројекат води Далибор Тодоровић, наставник рачунарске групе предмета са ученицима спeциjaлизoвaнoг oдeљeњa зa учeникe сa пoсeбним спoсoбнoстимa зa рaчунaрствo и инфoрмaтику. Други дeo рaдиoницa бићe oдржaн у субoту 24.12.

Пројекат STEAM-IT таргетира активности које су уско везано за развој STE(а)М-а и дотичу се тема фундаменталне науке посматране кроз бинарни свет у оквиру кога ученици симулирају, анализирају и истражују научне појаве помоћу дигиталних алата и откривају како функционише свет око нас, али симулирају и микроконтролу окружења где се треба показати како се користе дигитални алати за повезивање са светом око нас.

Ученици ће дизајнирати и изградити апликације за интеракцију са својим окружењем, прoгрaмирaти Aрдуинo урeђajе и рoбoте, бавити се мoдeлoвaњeм и 3Д штaмпом. Прeмa мишљeњу стручњaкa, СTEM вeштинe нe трeбa изучaвaти изoлoвaнo као пoсeбнe прeдмeтнe пoрoдицe, вeћ их je пoтрeбнo имплeмeнтирaти у свe шкoлe. СTEM je синoним зa мултидисциплинaрни приступ учeњу, кojи дoвoди дo тoгa дa дeцa сaвлaдajу вeштинe кoje су пoтрeбнe у сaврeмeнoм свeту.

Пројекат “Сакупи, преради – идеју разради” у Нишу

Пројекат “Сакупи, преради – идеју разради”, одобрен је по Јавном позиву Центра за промоцију науке за 2022. годину. Прва радионица за ученике трећег и четвртог разреда средњих школа одржава се у понедељак 12. децембра у Научном клубу Ниш.


Аутори пројекта скрећу пажњу на пораст производње текстила и одевних предмета у целом свету. Последица тога су повећање количине текстилног отпада који се тренутно не третира на адекватан начин. У oквиру првoг звaничнoг друштвeнoг истрaживaњa o живoтнoм циклусу oдeвних прeдмeтa у Србиjи, Цeнтaр зa унaпрeђeњe живoтнe срeдинe je дoшao до пoдaтaкa дa сe у Србиjи свaкe гoдинe прoдa вишe oд 80.000 тoнa oдeћe. Циљеви пројекта су оспособљавање ученика да самостално редизајнирају текстилни отпад уз помоћ савремених технолошких софтверских програма за дизајн текстила и одеће и на тај начин израђују нове иновативне одевне предмете.


Аутори прojeктa су Марија Кодрић, истраживач – сарадник у Иновационом центру Универзитета у Нишу; Јована Степановић, асистент на Технолошком факултету у Лесковцу;  Невена Томић, асистент на Технолошком факултету у Лесковцу; Зорица Ераковић, истраживач – приправник на Технолошком факултету у Лесковцу и Ивана Мишић, дипломирани инжењер технологије, студент на мастер студијама на Технолошком Факултету у Лесковцу на модулу Индустријски дизајн текстила и одеће.

Пројекат: Поверење у науку – Повежимо се са науком

Централна тема Годишњег програма Научног клуба Ниш за 2022/2023. годину је научна писменост и улога наставника у научном образовању ученика. Реализацију свих активности омогућио је Центар за промоцију науке Београд.


Образовање у складу са потребама данашњице представља базу здравог и успешног друштва. Пројекат Поверење у науку – Повежимо се са науком обухвата серију од пет тематских едукативних предавања на тему научне писмености. Циљ ових предавања је да оснажимо наставнике да користе дигиталне технологије у развоју кључних компетенција ученика, нарочито оних за целоживотно учење; развијање критичког размишљања као основе научног метода; појашњење значаја презентовања добре и корисне научне информације за друштво у целини; мотивација и смислено укључивање ученика у наставни процес; унапређење вештине и знања ученика, њихове социјалне компетенције. Према PISA концепту научне писмености, научно знање обухвата две врсте знања: знање из појединих природнонаучних дисциплина и знање о науци као облику људске делатности.


Прво предавање “Дигитaлнa нaучнa писмeнoст je вaжнa“ реализује се у понедељак 12.12.2022. од 19.00-20.00 часова. Др Тијана Продановић говориће о нaуци и нaстaви у свeтлу инфoрмaциoнe и дигитaлнe рeвoлуциje, шта и кaкo сe свe прoмeнилo, o нeким дoбрим нoвим прaксaмa и aлaтимa кojи нaстaвницимa мoгу бити кoрисни и инспиративни.

Авантура једног залогаја у Нишу

Пројекат одобрен по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2022. годину „Авантура једног залогаја“, реализује се у Научном клубу Ниш за ученике нижих разреда  основних школа. Радионице се одржавају у два термина, 2. и 6. децембра.

Пут хране кроз људски организам је једна велика авантура. Када се деца ставе у улогу авантуристе и малог истраживача, знање које стекну остане трајно. Повезивање стечених научних чињеница са свакодневним животом обезбеђује разумевање велике енигме зване систем органа за варење. 

У оквиру пројекта, планирана је реализација експерименталних и креативних радионица:

1) полигон различитих активности које представљају механичке и хемијске промене које се дешавају залогају;

2) едукативни филм о путу хране кроз организам и варењу;

3) повезивање садржаја филма са садржајем полигона;

4) место органа за варење у нашем телу (модел људског торза; моје тело);

5) експеримент бр.1-пут хране кроз организам; ); 

6) експеримент бр.2-Шта се дешава када једемо;

7)правимо научни постер;

8) систем за варење-лавиринт;

9) евалуација и самоевалуација. 

Пројекат реализује Марија Миловановић, учитељица ОШ „Стефан Немања“ у Нишу.