Да виде сви какви смо мали научници ми… у Рановцу

Подели вест

Научни клуб Рановац, реализује прву од три радинице у оквиру пројекта ”Да виде сви какви смо мали научници ми …”, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. . Прва радионица реализоваће се у току друге недеље маја, 21. 05. а остале две до краја маја, прве недеље јуна. Представљање пројеката одржано је у школи, чији су ђаци били део радионице. Тема пројекта је уочавање и слободно исказивања запажања о природним феноменима кроз игровне активности, експерименталне и хеуристичке методе.

Пројекат ,, Да виде сви какви смо мали научници ми…“ нам открива мистерије природних феномена који нас окружују и уче нас да је оглед неопходан додатак знању младих који ће заузети централно место у овим радионицама. Управо ћемо у овим радионицама ,, Заменити улоге „ ученици 3. разреда ће бити предавачи 1. разреду. Улога наставника је да буде сарадник усмрава и пружи подршку у реализацији огледа који су ученици одабрали. У првом плану истакнуће се вршњачко учење и саморегулативно учење. Овим приступом у реализацији радионица пробудиће се интересовање младих за науку. Ученици су учесници ( активни субјекти ) у процесу учења и развијају компетеније неопходне за целоживотно учење који су реални и остварљиви циљеви. Циљна група су сви они који желе да кроз игролике активности докажу валидност природних феномена.

Током овог пројекта извешће се више огледа из области материјала, енергије, гравитације и кретања. Неки од њих су једноставни, други сложени, а сви они лако могу да се изведу од материјала пронађеног у кући. Циљ је стицање знања о променама материјала; стицање знања о сличностима и разликама међу течностима; оспособљавање ученика за самостално закључивање о својствима воде и других течности као растварача; обнављање и проширивање знања о различитим факторима који утичу на кретање тела; утврђивање знања о утицају Земљине теже на тела; оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; оспособљавање ученика за извођење огледа; развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, слободно исказивање запажања.

Ученици кроз ове радионице развијају: свест о себи, јачају самопоуздање, развијају креативност и иницијативност у раду, развијају естетичке перцепције и перцепцију личног укуса, откривају напогодније приступе, развијају индивидуалне вреднасти и ставове (солидарност, толеранцију ).

Квалитетна и функционална примена методе практичних радова (лабораторијско-експерименталне методе) подразумева наставниково детаљно анализирање садржаја и обезбеђивање потребног материјала за извођење огледа. Предности примене ове наставне методе су: развијање радозналости, обогаћивање и интензивирање наставног процеса, ангажовање различитих аспеката личности детета. Такође, ова метода омогућава да ученик доведе у везу своја искуства са новим сазнањима, поштује богатство индивидуалних разлика, развија вербалну интеракцију између ученика и мотивише их да властитом активношћу долазе до нових сазнања. Доприноси и развијању хипотетичког и критичког мишљења, развијању способности објашњавања, тумачења и извођења закључака.