Пројекат Еколошко образовање и васпитање

Подели вест

Концепција пројекта из годишњег програма рада научног клуба,  обухватила је  различите активности за наставнике и ученике које упућују на одговоран однос према животној средини, указују на могућности очувања и заштите и ученике упознају са новим чињеницама и техникама које не могу да науче на редовној школској настави.  Четврта активност у пројекту реализована је кроз предавање и радионице „Секундарни метаболити биљака – Биосинтеза и еколошка улога“ и  реализована је у четвртак 31.03.2022. захваљујући подршци Центра за промоцију науке.

У  једнодневној улози истраживача на Департману за хемију  нишког ПМФ -а, 28 ученика трећег и четвртог разреда из све 4 нишке гимназије,подељени у две групе, имали су прилику да се упознају са поступцима, процедурама и методама екстракције секундарних метаболита из биљног материјала (екстракција растварачима: течно-чврсто и течно-течно; дестилације и савремене методе екстракције, фитохемијски скрининг) где су пратили процесе дестилације и екстаркције етеричних уља, путем савремене апаратуре којом је опремљена лабораторија.

Сeкундaрни мeтaбoлити су oргaнскa jeдињeњa која чeстo игрajу вaжну улoгу у биљнoj oдбрaни oд хeрбивoрa . Људи кoристe сeкундaрнe мeтaбoлитe кao лeкoвe и зaчинe. Реализатори радионица били су: др Снежана Јовановић, ванредна професорка на  Катедри за органску хемију и биохемију, Милица Николић, асистент, Милан Димитријевић, Дијана Јовановић и Катарина Миленковић, докторанти са  Департман за хемију.  Заинтересованост ученика за лабораторијски рад, у веома пријатном и стимулативном окружењу, допринело је да  су сви присутни пожелели да понове ово искуство.