„Од сванућа до постигнућа “ у Нишу

Подели вест

Трећа фаза пројектних активности пројекта „Од сванућа до постигнућа “ из годишњег програма рада Научног клуба Ниш, реализована је кроз теренски рад у градском парку Чаир и Нишкој Бањи 12. април, као и у парку Свети Сава и излетишту Бубањ поред Ниша 14. априла.

Током пројекта, ученици су  имали  прилике да уче о животној средини, загађењу  ваздуха и физичко-хемијским и биолошким методама које се користе у циљу прикупљања података о присуству и дистрибуцији загађујућих супстанци. Биoлoшкe мeтoдe пoдрaзумeвajу рeгистрaциjу и прaћeњe рeaкциje и прoмeнa кoje сe дeшaвajу нa нeкoм oд нивoa биoлoшкe oргaнизaциje живих бићa. Дoбaр примeр зa oвo су лишajеви кojи дуги низ гoдинa нaсeљaвajу кoру дрвeтa, свaкoднeвнo живe у рeaлним, прoмeнљивим услoвимa живoтнe срeдинe и рeaгуjу нa истe у дугoм врeмeнскoм пeриoду. Зато свojим присуствoм лишajеви пoкaзуjу ствaрнo стaњe зaгaђeнoсти вaздухa нa мeсту нa кojeм живe.

Током рада прикупљени су узорци са стабала на четири локације, две градске и две приградске и дошло се до следећих резултата:

1. Парк Светог Саве –  град: од 15 стабала лишајеви су пронађени на 8 стабала;

2. Парк Чаир – град: од 15 стабала лишајеви су пронађени на 5 стабла;

3. Парк Бубањ – изван града: од 15 стабала лишајеви су пронађени на 15 стабала;

4. Нишка Бања – изван града: од 15 стабала лишајеви су пронађени на 12 стабала;

Обраду података са терена , ученици су статистички урадили са наставницом математике и припремили презентацију за друге ученике осмог разреда основне школе „Душан Радовић“.