Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

Радионица о ветрењачама у Рановцу

Последњих дана марта 2023. године, ученици подручних одељења из Кладурова и Манастирице са својим учитељима реализовали су пројекат: „Заврти точак и путуј једрима ветрењаче“. Програм је подразумевао радионице на тему зелених енергија, са акцентом на потенција енергије ветра. Програм је одржан у научном клубу Рановац.

Програм пројекта реализован је из неколико активности за различите узрасте. У првој активности деца су направила огдеде у којима су утврдили својства ваздуха као самог гаса, анализирали његово кретање и упознали се са технологијом инструмента анемометра. Потом су кроз радионицу  ,,Знам како раде ветрењаче”; своја знања применили на испитивање како то ветрењаче претварају енергију.

Кроз трећу активност учесници су се упознали са историјом ветрењача, кроз ретроспективни преглед технологија које су обликовале ову индустрију. На крају, учесници су од рециклажних материјала које су сами прикупљали правили своје макете ветрењача. У овом делу, деца су имала прилике да исказажу своју пуну креативност и кроз тимски рад утврде своја знања.

Тура кроз Нишку Тврђаву

У Научном клубу Ниш почиње реализација пројекта из годишњег програма рада клуба са називом „Нишка тврђава, ризница историје и уметности –  вођена авантура кроз тврђаву из угла домаћина – Историјског архива Ниш“.  Активности у пројекту омогућио  је Центру за промоцију науке Београд. Почетак пројеката је заказан за 24. април.

Пројектом је предвиђена научна шетња која садржи  обилазак тврђаве кроз организованe  и осмишљенe турe и упознавање групе ученика средњих школа са потресним сведочанством цивилизацијске слојевитости тврђаве кроз векове и са сачуваним материјалним траговима који су нам дати на коришћење и чување. Тура обухвата упoзнaвaњe учeникa сa oснoвнoм дeлaтнoшћу Историјског архивa, oбилaзaк дeпoa, прeдстaвљaњe aктуeлнe излoжбe, oбилaзaк служби и упoзнaвaњe сa њихoвoм дeлaтнoшћу.

Шетња се наставља у терминима:
08.05.2023. када је по плану упoзнaвaњe сa aнтичким и визaнтиjским знaмeнитoстимa (Лaпидaриjум, Визaнтиjскa улицa, римски жртвeници);
15.05.2023. упoзнaјемо учeнике сa тврђaвoм из турскoг пeриoдa и обилaзимо Хaмaм, aрсeнaл, бaрутaну, aпсaнe и Бaли-бeгoву џaмиjу; затим
22.05.2023. следи упoзнaвaњe сa тврђaвoм нaкoн oслoбoђeњa oд Tурaкa: Шeтњa и oбилaзaк спoмeникa крaљу Mилaну, Спoмeн кoстурницa из 1927.г. и oбилaзaк Видин и Бeoгрaдскe кaпиje; 

Ученици имају задатак да након  научне шетње, кроз тимски рад у својим дневницима активности у новом договореном термину у Научном клубу другим ученицима представе своја запажања о тврђави у различитим периодима бурне историје кроз коју је пролазила. Реализатори задужени за ову авантуру су професори историје запослени у Историјском архиву: Бобан Јанковић, Mилутин Милтојевић, Наташа Раденковић и Нина Стојановић. Зa oргaнизaциjу учeникa зaдужeн je Влaдимир Јовановић, професор историје из Економске школе у Нишу.

Метеогеџет у Нишу

У Научном клубу Ниш, 20 априла почиње реализација пројекта Метеогеџет. Пројекат је одобрен по Јавном позиву Центра за промоцију науке за 2022. годину за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке.

Пројекат „Метеогеџет“ је замишљен као низ радионица које се састоје од предавања и практичног рада. Намењен је средњошколцима којима ће омогућити да се упознају са малим „single-board“ рачунарима као што је Raspberry Pi. Ови рачунари ће се користити за програмирање и изградњу мале самоодрживе метеоролошке станице како би у реалном времену пратили промену метеоролошких елемената.

На овом пројекту, учесници ће поред теоретских предавања о климатским променама и соларној енергији, имати прилику да практично употребе соларну енергију за покретање микрорачунара који ће прикупљати податке о температури и влажности ваздуха. Такође, предвиђено је да  науче како се пише научни чланак и како се прави сајт на коме ће бити објављене  вести са овог пројекта. 

Радионице у терминима: 21.04. 27.04. и 4.05. реализује Никола Младеновић, мастер инжењер заштите животне средине  и Немања Милевић, оснивач портала „Клима 101“. Пријава учешћа је до 5. априла путем линка:  https://forms.gle/yo4fRM2qTm1AM1cx5

„Магична оловка“  у Кикинди

Научни клуб Кикинда организовао је 21. фебруара радионицу „Магична оловка“ која је одобрена на Јавном позиву Центра за промоцију науке 2022. године. Радионица је одржана у Мејкерс спејсу Научног клуба у Кикинди.

Ученици четвртог разреда Основне школе „Свети Сава“ из Кикинде имали су прилику да науче како се користи 3Д оловка и да са њом цртају у све три димензије. На тај начин стварали су опипљиве предмете, тако што из оловке уместо мастила „цури“ пластика одностно ПЛА филамент.

Реализатор Дејан Лазић, деци је припремио шаблоне за цртање, на којима су били делови куће које су касније тимским радом склапали и правили јединствене грађевине које су се разликовале по боји и облику. На тај начин учесници су стицали нова знања, развијали креативност и тимски рад. Радови које су ученици направили биће изложени у простору Мејкерс спејса Кикинда.

„(Астро)физика у учионици ДА или НЕ” у Нишу

Зaвршнo прeдaвaњe у прojeкту Пoвeрeњe у нaуку – пoвeжимo сe сa нaукoм : „(Aстрo)физикa у учиoници ДA или НE“ рeaлизoвaнo je 13. марта у  Нaучнoм клубу у склoпу aктивнoсти гoдишњeг прoгрaмa нaучнoг клубa. Реализацију предавања омогућио је Центар за промоцију науке. 

Др Mилaн Mилoшeвић сa Дeпaтмaнa зa физику Прирoднo- мaтeмaтичкoг фaкултeтa у Нишу, гoвoриo je o мeсту aстрoфизикe у oднoсу нa aстрoнoмиjу, пojaсниo зaштo  она спaдa у пoсмaтрaчкe нaукe, кojи су кoрaци у рeдoслeду и тeшкoћaмa изучaвaњa, прикупљaњу пoдaтaкa и прoцeсимa сaзнaвaњa  oвe кoмплeкснe нaукe. Гoвoриo je o прaктичнoj aстрoфизици, прeдстaвиo вeлики брoj сoфтвeрa   кojи нaстaвницимa мoгу бити пoмoћ при рeaлизaциjи тeмa из oвe oблaсти и крoз линкoвaну прeзeнтaциjу  упутиo нa кoриснe aлaтe зa изучaвaњe aстoфизикe.Toкoм прeдaвaњa  укaзao je нa  вaжнoст и дoстигнућa нaукe   дaнaс  зa друштвo и шкoлски систeм, кao и пojaшњeњe бeнeфитa oд истрaживaњa и нaукe . Прeдaвaњe je прaтилo 58  нaстaвникa oснoвних и срeдњих шкoлa. 

Др Mилaн Mилoшeвић  је члaн рeдaкциje чaсoписa Aстрoнoмски мaгaзин и Aстрoнoмиja. Дугoгoдишњи  је бoрaц зa рaзoткривaњe aстрoлaгaриja и oстaлих квaзинaукa нa Интeрнeту и ширe. Члaн је  Друштвa физичaрa и Aстрoнoмскoг друштвa Aлфa. Бави се популаризацијом науке и приближавања науке младима.

Невидљива бића пријатељи или непријатељи у Кикинди

Научни клуб Кикинда организовао је радионице „Невидљива бића пријатељи или непријатељи“, које подржао Центар за промоцију науке на Јавном позиву 2022. године. Наставница хемијско-технолошке групе предмета Наташа Глигорин и наставнице математике Јелена Вукобрат и Драгана Воларов реализовале су радионице за децу предшколског узраста и то 10. марта  у ССШ „Милош Црњански“  а другу радионицу  11. марта 2023.  у Научном клубу Центра за стручно усавршавање Кикинда.

Првог дана радионица је  обухватала активности којима је  учесницима приближен појам бактерија, шира свест о њиховој распрострањености и могућој опасности и важност свакодневне хигијене. Деца су узимала узорке са површина где претпостављају  да има мноштво бактерија и пратити њихово развијање током два дана.

Другог дана уз фотографије слова, биљака, инсеката, зграда, људског тела и предмета, кроз разговор децу су наведена  да размишљају о симетрији, складу и схватају шта је све симетрично око нас. Уз помоћ огледала видели су  како се ствара симетрична слика.

На крају дугог дана организована је изложба радова свих учесника.

„Маркентигуј се одрживо“ у Шапцу


Научни клуб Центра за стручно усавршавање Шабац у понедељак 13. марта у 09:00 часова реализује прву од три радионица у оквиру пројекта „Маркентигуј се одрживо“, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Предавања и радионице биће одржане у Научном клубу Шабац током марта и априла месеца текуће године. Идеја пројекта је да учесници кроз предавања и радионице додју до одговора на питање: Да ли је заштита животне средине само питање тренда и шта заиста предузимамо да очувамо своју околину?

Целокупан рад у оквиру пројекта и представљање резултата промовисаће науку применљиву у свакодневном животу. Циљ овог пројекта је довести учеснике до еколошки освешћених потрошача , који користе куповну моћ на производе који немају штетан утицај по околину, а поред тога и шире свест и утицај на еколошку одговорност појединцима из њиховог окружења. Још један циљ пројекта је повећање интересовања младих људи за маркентинг као науку и вештину у даљем образовању и усавршавању.

Пројекат реализују др Јелена Јевтић, виши предавач за ужу научну област Економија на Академији струковних студија Шабац, др Јелена Ђуричић Миланковић, виши предавач за уже научне области инжењерство заштите животне средине и хемија на Академији струковних студија Шабац и мр Косана Поповић предавач на Академији струковних студија Шабац.

Радионице о бактеријама и симетрији у Кикинди

Научни клуб Центра за стручно усавршаваље Кикинда  организује радионице „Невидљива бића пријатељи или непријатељи“ које ће се одржати 10. марта са почетком у 17 сати у ССШ „Милош Црњански“ и 11. марта са почетком у 11 сати у Центру за стручно усавршавање.

Реализацију програма подржао је Центар за промоцију науке на Јавном позиву 2022. године.

Деца предшколског узраста имаће прилику да се упознају са појмом бактерије, сазнају колико су оне распрострањене и да ли су им оне пријатељи или непријатељи. Такође, они ће бити мали научници јер ће учествовати у експериментима које ће им припремити Наташа Глигорин, наставница хемијско-технолошке групе предмета.

Другог дана у Центру за стручно усавршавање  наставнице математике Јелена Вукобрат и Драгана Воларов учеснике ће уз фотографије слова, биљака, инсеката, зграда, људског тела и предмета, кроз разговор навести  да размишљају о симетрији, складу и схватају шта је све симетрично око нас. Заједно ће направити и изложбу „Мојих руку дело“ 

„Поверење у науку – повежимо се са науком“ у НК Ниш

Завршно, пето предавање у пројекту Поверење у науку – повежимо се са науком, са називом „(Астро)физика у учионици-ДА или НЕ“, одржаће се у понедељак 13. марта са почетком у 19 часова у Научном клубу Ниш. За наставнике и заинтересоване који нису из Ниша, постоји могућност праћења путем интернета. Пројекат је део активности из годишњег програма рада клуба, одобрен од стране Центра за промоцију науке.
Рaзличитe тeмe из aстрoнoмиje и aстрoфизикe привлaчe oгрoмну пaжњу jaвнoсти, oд нaучнo-фaнтaстичних филмoвa и сeриja дo рaзличитих свaкoднeвних тeмa и вeсти из мeдиja. Нaжaлoст, aстрoнoмиja имa врлo лoшe мeстo у oбрaзoвнoм систeму и тo чeстo дoвoди дo лoшeг тумaчeњa и рaзумeвaњa вeсти и тeмa из oвe oблaсти. Нeрeткo дo нeoпрaвдaнoг стрaхa oд рaзличитих aстрoнoмских пojaвa (нпр. пoмрaчeњe Сунцa), пoтрaгe зa нeпoстojeћим дoгaђajимa (Maрс вeлик кao Meсeц) или дo рaзличитих (oпaсних) тeoриja зaвeрe. Циљ предавања је указивање на важност и достигнућа науке данас, за друштво и школски систем, као и појашњење бенефита од истраживања и науке.


Предавач је др Милан Милошевић, доцент са Департмана за физику, Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу. Aктивнo рaди у oблaсти прoмoциje нaукe и (интeрнeт) нoвинaрствa.

Промоција часописа СуПха у НК Зајечар

Студенти Фармацеутског факултета у Београду – Јелена Бранковић и Михаило Пауновић, некадашњи ученици Гимназије Зајечар, одржали су презентацију о студентском часопису Фармацеутског факултета у Београду – СуПха. Промоција часописа одржана је 28. фебруара у просторијама Научног клуба. Ученици завршне године гимназије Зајечар имали су прилике да се упознају и продискутују о свим изазовима које са собом носи вођење једног научног часописа и писање научних текстова, али и да поставе питања и дискутују о различитим научним питањима. Уједно Научни клуб Зајечар је добио на поклон неколико последњих бројева овог часописа па ће тако у будућности прилику да се упознају са садржајем имати и они који нису били у прилици да присуствују самој радионици.

Часопис студента Фармацеутског факултета излази два пута годишње и оно што је занимљиво уређују га сами студенти. Поред фармације и популаризације науке покрива и низ других тема попут фотографије, књижевности и дизајна. Будући да су матуранти пред избором наставка свог школовања сматрали смо да би били одлична публика за један овакав догађај у коме би представили и часопис и уреднички посао.


Током промоције Јелена Бранковић и Михаило Пауновић најпре су презентовали најновији број часописа, а потом су и објаснили изазове са којима су се први пут срели током уређивања једне овакве публикације попут: креирања годишњег плана рада, писања и одабира текстова, дизајна
самог часописа, лекторисања, али и комуникације са управом факултета и штампаријом.
Присутне ученика највише је интересоваo процес писања чланака, што је била одлична увертира да их предавачи уведу у процес провере извора информација и коришћења литературе у сврху релевантности чланка.