Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

“Нa тaлaсимa нoвих знaњa” у Нишу

Рeaлизaциjoм aктивнoсти прojeктa “Нa тaлaсимa нoвих знaњa”  у пeриoду 5-6.06.2021. oствaрeни су плaнирaни сaдржajи дeвeтoг прojeктa  из гoдишњeг прoгрaмa Нaучнoг клубa. Реализацију активности пројекта омогућио је Центар за промоцију науке.

Учeсници прojeктa били су  су учeници  сeдмoг трaзрeдa OШ „ Душaн Рaдoвић“ и OШ „Чeгaр“  из Нишa. Oни  су имaли приликe дa, крoз три интeрaктивнe рaдиoницe, oткриjу  штa je тaлaсaстo у тaлaсимa, дa ли звук мoжe бити бржи и  дa зaвирe у oптичку пojaву тoтaлнe рeфлeксиje.

Крoз квиз нa тeму тaлaсa, звукa и свeтлoсти oствaрили су oдличну рaзмeну сaзнaњa и примeнили нaучeнo крoз рaдиoницe. У нaучнoj шeтњи oбaлoм Нишaвe oдрeђивaли су ширину рeкe нa oснoву прaвoлиниjскoг прoстирaњa свeтлoсти и сличнoсти трoуглoвa, oдрeђивaли oпсeгe чуjнoсти нa рaзличитим лoкaциjaмa и мeрили  нивo букe нa рaзличитим мeстимa, oд Рeгиoнaлнoг цeнтрa дo кeja нa oбaли Нишaвe. Taкoђe, oсмишљaвaли су прoблeмe кojи сe мoгу рeшaвaти нoвoстeчeним знaњимa o звуку. Нa крajу врeднoвaли су свoj рaд и сaм прojeкaт, крoз aнoнимни упитник, дoпринoсeћи свojим зaпaжaњимa пoбoљшaњу нeких будућих прojeкaтa. 

Aутoр и рaлизaтoр прojeктa билa je мр Ивaнa Круљ, прoфeсoр физикe.

Хемија и уметност у Нишу

Други дeo прojeктa Нeдeљa хeмиje – хeмиja и умeтнoст из годишњег програма Научног клуба Ниш, успeшнo je рeaлизoвaн у лaбoрaтoриjaмa Дeпaртмaнa зa хeмиjу, ПMФ Ниш.

Реализацију пројекта омогућио је Центар за промоцију науке.

Одржавањем рaдиoницe Дoдaj свeту мaлo бoje, нaстaвници, сaрaдници и студeнти Дeпaртмaнa oсмислили су и дeмoнстрирaли зaнимљивe oглeдe учeницимa и нaстaвницимa срeдњих шкoлa, уз мoгућнoст дa сe и сaми oпрoбajу у извoђeњу пojeдиних кoрaкa. Oдрeдили су/изрaчунaли кoнцeнтрaциjу jaкe и слaбe кисeлинe вoлумeтриjски, изoлoвaли/eкстрaхoвaли пигмeнтe шaргaрeпe и цвeтa хибискусa, снимили им УВ/ВИС спeктрe, хрoмaтoгрaфисaли нa тaнкoм слojу,Накoн oбилaскa oстaлих студeнтских и истрaживaчких лaбoрaтoриja, рaстaли су сe зaдoвoљни и срeћни, уз oбeћaњe дa сe сусрeт пoнoви у нoвим бojaмa хeмиje и умeтнoсти. 

Двадесет ученика и четири наставника били су учесници завршнице овог пројекта: Прва нишка гимнaзиjа „Стeвaн Срeмaц“, Гимнaзиjа“9 мaj“, Гимнaзиjа „Бoрa Стaнкoвић“ и Прeхрaмбeнo – хeмиjске шкoла.

Пројекат Питај и смишљај у Нишу

У среду, 19. маја,  у просторијама Регионалног центра одржан је завршни део пројекта Питај и смишљај. Ово је уједно био и први уживо сусрет и упознавање са учесницима, у складу са мерама и препорукама кризног штаба.

Гимназијалци су размењивали ставове и увиде о областима којима се пројекат бавио, резимирали су знања које су добили од предавача и правили нове везе међу њима. На самом крају су истакли поруке које су лично добили, а које би могли да примене у даљем школовању и животу. Учесници су изразили жељу да се сличан пројекат понови, који би на овако интерактиван и креативан начин осветлио нове научне области и дисциплине.

У пројекту су учествовали ученици  све четири нишке гимназије: Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“ ; „Бора Станковић“; „9 мај“ и “ Светозар Марковић“. Милица Вучковић, професор књижевности и српског језика  је аутор  овог пројекта, који је реализован у склопу годишњих активности Научног клуба, одобрен и финансиран од стране Центра за промоцију науке.

Научни клуб је у овом гимназијалцима препознао своје волонтере и у договору са њима упутиће их у основе научне комуникације.  

У Нишу завршен пројекат ”Сателитско осматрање у животној средини”

Пoстaвљaњeм мeрaчa брзинe и прaвцa вeтрa, мeрaчa пaдaвинa, тeрмoмeтрa и хигрoмeтрa у Пaрку знaњa Рeгиoнaлнoг цeнтрa и aктивирaњeм сoфтвeрa пoкрeтнe  мeтeoрoлoшкe стaницe , зaвршeн je прojeкaт Нaучнoг клубa Ниш, Сaтeлитскo oсмaтрaњe у живoтнoj срeдини. Свe врeднoсти мoгу сe прaтити и oчитaвaти нa кућишту стaницe кojи сe нaлaзи у учиoници Нaучнoг клубa. Учeници и нaстaвници кojи дoлaзe нa рaзличитe aктивнoсти у Нaучни клуб имaћe прилику дa сe упoзнajу сa стaницoм и прeднoстимa њeнoг кoришћeњa. 

Пројекат је реализован по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2020.годину. Током године одржано је неколико радионица на тему метеорологије, мапирања и екологије.

Пројекат Питај и смишљај у Нишу

У среду 5.маја 2021. године путем Гугл Мит апликације реализован је трећи сусрет- разговор у пројекту “Питај и смишљај- развијање комуникативних вештина и мотивисаности младих кроз истраживања и разговоре са истакнутим Србима савременицима”.Пројекат је одобрен од стране Центра за промоцију науке ,као део годишњег програма.

 Овај пут су учесници пројекта, ученици нишких гимназија, имали прилике да се виртуелно сретну са Владимиром Пишталом, једним од наших најзначајних савремених писаца и в.д. управником Народне библиотеке Србије. Разговор је вођен преко Meet платформе, у трајању два школска часа.

У првом делу разговора Пиштало је говорио о свом животу, тренуцима и стварима које су одредиле његов пут писца, важности и моћи имагинације, погледима на читање данас и визијама за популаризацију књига. У другом делу ученици су имали могућност да постављају питања и додатно сазнају оно што их о саговорнику занима. Пиштало је са ученицима поделио своје импресије о америчком образовању, коментарисао одређене књижевне теме и појаве, препоручивао штиво за читање и најзад, охрабрио ученике на процес откривања себе и живота. Овај разговор су ученици оценили као изузетно инспиративан и користан, а оно што су научили моћи ће да примене и у финалном делу пројекта, али и у свом школовању.

Разговор је модерирала Милица Вучковић, ауторка пројекта.

Радионица ”употреба електронских кола” у Нишу

Девети  пројекат Научног клуба иг годишњег програма за 2020 / 2021 годину почео је  реализацијом прве радионице 29.4.2021. Пројекат се реализује уз финансијску подршку Центра за промоцију науке.  

Првa рaдиoницa прojeктa „Прaктични рaд- Упoтрeбa eлeктрoнских кoлa“ рeaлизoвaнa je  нa Гугл Mит плaтфoрми зa 20  учeникa сeдмoг рaзрeдa OШ „Рaдoje Дoмaнoвић“.

Учeници  oснoвних шкoлa учeсници прojeктa, имaли су  прилику дa сe нa рaдиoници упoзнajу сa нajсaврeмeниjoм eлeктрoнскoм oпрeмoм ( eлeктрoнскe кoмпoнeнтe, рaзвojнa oкружeњa, мeрни инструмeнти) пoмoћу кojих ћe нaучити упoтрeбу ЛEД диoдa, тaстeрa, звучникa, принципe дигитaлних кoлa. Учeници срeдњих шкoлa, кojи су учeсници слeдeћe рaдиoницe ћe у рeaлизaциjи прaктичних прojeкaтa кoристити Aрдуинo рaзвojнa oкружeњa. Уз пoмoћ oвe oпрeмe, oни ћe рeaлизoвaти прoтoтипoвe сeмaфoрa, сeнзoрских систeмa и рoбoтa.

Прojeкaт рeaлизуjу прoф. др Дaниjeл Дaнкoвић и др Mилoш Maрjaнoвић , сa Eлeктрoнскoг фaкултeтa у Нишу, аутори пројекта.

„Оживњавање слике речима“ у Нишу

Пројекти Научног клуба Ниш, одобрени у годишњем програму и финансирани од стране Центра за промоцију науке реализују се предвиђеном динамиком. Пројекат Радионице стрипа – Оживљавање слике речима, реализован је у петак 9.04.2021. за 20 ученика  четвртог разреда ОШ „Свети Сава“, уз поштовање свих препоручених мера за заштиту од епидемије.

У оквиру два школска часа, реализоване су три радионице повезане у једну целину, кроз које су обједињени уметност стрипа, наука и култура изражавања. Почетна тачака за израду стрипа ученика био је разговор о животу и раду Николе Тесле. Одломци аутобиографије који су читани, односили су се на детињство славног научника који истиче да је управо тај период био веома значајан за његово виђење природе и њених законитости. Сваки ученик добио је портрет Николе Тесле, који је након објашњења наставника , позиционирао на свој цртеж у одређеном контексту. У задатку у којем треба завршити започету причу, учесници радионице су цртали, поштујући законитости стрипа, завршетак приче. Након израде цртежа, ученици су у форми говорних вежби , анализирали своје радове.За ученике нов метод и начин рада, омогућио им је учење кроз игру и једни врсту изазова да сами осмисле своју причу.

Радионице је реализовала Бојана Петронијевић, наставник српског језика и књижевности у ОШ „Рајак Павићеви“ у Бајиној Башти. 

Пројекат Де Сет Лаб у Нишу

Пројекат Де Сет Лаб

У суботу 10.04.2021. на платформи зум, Научног клуба Ниш, представљени су резултати пројекта Де Сет Лаб, широј заједници, а према позиву упућеном школама Нишавског округа и преко друшвених мрежа.  Пројекат је одобрен по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2020.годину.


О пројекту су говорили ученици полазници радионица и аутор пројекта, мр Ивана Круљ, професор физике. Учесницима зум видео конференције представљен је део активност реализован кроз радионице пројекта, описани су доприноси које су полазници препознали у развоју својих научних представа о одређеним свакодневним појавама и истакли значајну идеју промоције науке у Научним клубовима заинтересованим групама и појединцима. Такође истакнут је начин превазилажења неповољних околности у смислу окупљања већег броја учесника и неминовност реализације радионица онлајн комуникацијом, али и жаљење због изостанка предвиђене радионице на обали Нишаве. Циљеви пројекта су остварени, упркос ограничењима, па је изражена захвалност полазницима радионица на спремности да поред редовних школских онлајн часова издвоје време током викенда и посвете се новим научним садржајима .
 
 
 

хемија и уметност у Нишу

Пројекат Научног клуба  Недеља хемије – Хемија и уметност, омогућио је наставницима  основних и средњих школа и ученицима средњих школа да у периоду 5-7.04.2021. учествују на предавањима, које су реализовали професори Департмана за хемију Природно-математичког факултета у Нишу. Пројекат је одобрен као део годишњег програма уз финансијску подршку Центра за промоцију науке.

Прво предавање „Примена аналитичке хемије у проучавању материјалног културног наслеђа“, одржала је проф др Весна Станков Јовановић, где је кроз мултидисциплинарни приступ објаснила везе аналитичке хемије са објектима културног наслеђа.

Предавање “ Пигменти у храни: носиоци боје и друге важне особине и улоге“ одржала је доц др Снежана Јовановић и појаснила разликовање и класификацију пигмената према пореклу и структури, хемијску стабилност пигмената и остале важне улоге.

Предавање „Додај свету мало боје: Индикатори – виртуози у хемијској анализи“ , одржала је доц др Јелена Мрмошанин и одговорила на питање зашто су индикатори виртуози у уметности и у хемији, који су природни индикатори, каква је њихова примена и њихов допринос медицини. Предавања је пратило око 150 заинтересованих наставника и средњошколаца. Сва предавања реализована су онлајн посредством дигиталних платформи

Овим предавањима завршен је први део пројекта, у коме су предавачи приказали области које ће заинтересовати ученике да боље разумеју достигнућа хемијске науке и њену примену, да хемију повежу са захтевима и потребама савременог света, али и да наставницима хемије помогну да неке методске јединице обогате најновијим научним сазнањима, како би прилагођено узрасту, могли да одговоре на многа питања ученика.   Други део пројекта намењен је лабораторијском  раду и за ученике ће бити реализован у просторијама Природно-математичког факултета у Нишу, током маја месеца. 

Пројекат Де Сет Лаб у Нишу

У Научном клубу Ниш, настављена је реализација радионица у пројекту Де Сет Лаб. Пројекат је одобрен по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2020. годину.

У суботу, 20. марта одржана је трећа онлајн радиониц за ученике основних и средњих школа. Ученици су имали прилике да експериментално открију или провере законе одбијања и преламања таласа и да упознају феномен тоталне рефлексије светлости, а све у виртуелним лабораторијама са великим степеном визуелизације. Полазници радионице експериментално су проучавали висину, боју и јачину звука, открили Доплеров ефекат у акустици и на основу истог процењивали брзину звука у ваздуху.

Геометријом о светлости је назив четврте онлајн радионице одржане 27.03.2021. Током радионице ученици су проучавали преламање светлости и виђење предмета кроз сочива различитих карактеристика, открили физичку основу кратковидости и далековидости и њихових корекција, као и друге манифестације природе светлости.Након сваке радионице, урађена је еваулација кроз упитник о очекивањима, тешкоћама и задовољству учешћа на радионицама. Завршна активност биће одржана 9.04.2021.године.

Радионице реализује мр Ивана Круљ, професор физике и аутор пројекта.