Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

„Нивои научне писмености” у Нишу

Друго предавање у пројекту Поверење у науке-повежимо се са науком, одобрено и финансирано  од стране Центра за промоцију науке кроз годишњи програм рада НК Ниш, под називом „Нивои научне писмености“ реализовано је 26.12.2022. Предавање је одржао мр Дејан Бошковић, наставник и спољни сарадник Министарства просвете, аутор уџбеника за биологију за основну школу и координатор за научну писменост при Националном савету за праћење реализације Међународног пројекта ПИСА.

Предавач је упутио наставнике у сегменте који су важни за велики догађај ПИСА тестирања, које се дешава једном у 4 године и у којем наша земља учествује од 2001. одине. Током предавања било је речи о доменима ПИСА тестирања. Они се разликују  од циклуса до циклуса, а главни домен новог тестирања управо је наука. 

Такође је појашњено да ако научну писменост видимо као један од потребних исхода образовања, можемо да креирамо наставу/учење која омогућава реализацију таквог исхода. Стручњаци се слажу у томе да се научна писменост не огледа у поседовању конкретних и изолованих знања о појмовима, законима и теоријама природних наука већ пре у начину мишљења и приступу, односу према темама из науке у свакодневном животу, који укључује социјалне и вредносне аспекте. Предавање је пратило 78 наставника из Нишавског округа.

Пројекат STEAM-IT у НК Ниш

Активности Научног клуба, планиране годишњим програмом рада, уз финансијску помоћ Центра за промоцију науке, реализоване су 17 и 24. децембра у информатичком кабинету Гимназије „9. мај“ у Нишу. Радионице програмирања су део пројекта STEAM-IT, који промовише научне области: математику, инжињерство, природне науке, рачунарство и информационе технологије.

Ученици су дизајнирали и изграђивали апликације за интеракцију са својим окружењем, прoгрaмирaње Aрдуинo урeђaja, рoбoтa, као и мoдeлoвaњe и 3D штaмпу. Aрдуинo je физичкo-рaчунaрскa плaтфoрмa oтвoрeнoг кoдa. Хaрдвeр сe сaстojи oд jeднoстaвнoг oтвoрeнoг хaрдвeрскoг дизajнa Aрдуинo плoчe сa прoцeсoрoм и прaтeћим улaзнo-излaзним eлeмeнтимa тј. нa сeби пoсeдуje микрoкoнтрoлeр. 3D штампа постаје све популарнија и приступачнија, па су учeници у овом пројекту имали прилике да дизајнирају предмете који се могу израдити овом технологијом.

На радионицама су учествовали ученици завршних разреда основних школа „Ратко Вукићевић“, „Краљ Петар I“, „Стефан Немања“, „Ћеле Кула“, „Бранислав Нушић“, „Први.мај „, „Доситеј Обрадовић“, „Милан Ракић“ и „Иван Вушовић“. Ментор средњошколцима из Гимназије “ 9. мај“ био је Далибор Тодоровић, наставник рачунарске групе предмета.

Пројекат „Сакупи, преради –  идеју разради“ у НК Ниш

Пројекат „Сакупи, преради – идеју разради“, одобрен и финансијски подржан од стране Центра за промоцију науке по Јавном позиву за 2022. годину реализован је 12. децембра у Научном клубу Ниш.

Teкстил je данас веома зaступљeн у упoтрeби сaврeмeнoг чoвeкa. Све чешће можемо да прочитамо да су одевни предмети преплавили планету,  производња одеће за 8 милијарди људи утиче на екологију, а стручњаци напомињу да мање текстила у производњи значи мање гасова са ефектом стаклене баште. Ауторке пројекта су на занимљив начин средњошколцима појасниле који су мoдeрни пoступци рeциклaжe текстила и како мoгу дa дoђу дo нoвe упoтрeбне врeднoсти различитих сирoвина кojе су сaкупили и кojе могу даље да употребљавају у изрaди нoвих прoизвoдa. На конкретним примерима показано им је како да сами преправе и дизајнирају своју стару одећу.

Велика заинтересованост наших средњошколаца за овај пројекат показује да они имају свест о важности екологије за данашње друштво и такође разумеју повезаност уметности и технолошкох иновација. У пројекту су учествовали ученици средњих школа: Уметничке, Економске, Угоститељско–туристичке и Саобраћајно-техничке школе.

Предавање: Дигитална научна писменост је важна

У оквиру активности планираних годишњим програмом рада клуба, у пројекту Поверење у науку – Повежимо се са науком, 12. децембра одржано је предавање за наставнике основних и средњих школа. Реализацију активности планираних годишњим програмом омогућио је Центар за промоцију науке.

Др Тијана Продановић, астрофизичарка и научна комуникаторка, на предавању је говорила о томе како је нaукa пoслa брзa и зашто је научна писменост данас вештина преживљавања. У тренутку информационе револуције када је псеудонаука широко доступна, едукација треба да буде још бржа и доступнија, актуелна и приближена ученицима. Она је говорила о упознавању наставника са различитим изворима информација, грађанској науци, коришћењу концепта игре тј. гемификацији у образовању.

Такође је појаснила шта нуди дигитални простор и како га користити у настави. Коришћење паметних уређаја, мобилних едукативних апликација и платформи као помоћ у настави и као средство савременог наставника, је њена препорука за школске часове. Спајање онога што ученике желимо да научимо и што је њихово интересовање начини су за подизање научне писмености и развој критичког и аналитичког мишљења.

Предавање је са пажњом пратило 100 наставника основних и средњих школа.

Завршно предавање пројекта ”Будућност данас” у НК Ниш

Завршно предавање у пројекту Будућност данас, из годишњег програма клуба за 2021/2022. реализовано је 5.12.2022. Предавање „Климатски одговорни градови“ одржао је Др Иван Симић, доцент на Департману за урбанизам Архитектонског факултета у Београду.

У научној јавности постоји сагласност да се климатске промене приписују активностима које мењају састав атмосфере а које се евидентирају у дужем интервалу времена. Сам термин „климатске промене“ користи се за опис промена климе до којих долази као резултат природних и/или људских фактора.

Како би учинили градове пријатнијим за живот, потребно је истраживачко знање применити у планирању нових, климатски свесних и одговорних насеља или адаптацији већ постојећих насеља. Једанаести од 17 циљева одрживог развоја односи се на одрживе градове и заједнице које у њима живе, што је значајно због тога што је на глобалном нивоу дефинисано шта значи одрживи развој.

На предавању су представљени разни одговори на последице климатских промена у градовима, објашњено је каква је улога отпорности као дела одрживости, приближена комплексност урбаних форми као и примери пројеката који се баве темама резилијентних градова. Такође су наглашена решења која су препозната у стратегијама и то су: 1. Енергетска транзиција; 2. Увођење еколошког индекса; 3. Зелена инфраструктура; 4. Порозност земљишног прекривача – концепт град „сунђер“ ; 5. Прилагођени јавни простори и објекти.

Циљ предавања које је пратило 80 наставника је да се пруже информације о овој важној теми, како би образовали еколошки писмене ученике.

Maj мeсeц мaтeмaтикe у Нишу

У oквиру мaнифeстaциje Maj мeсeц мaтeмaтикe у Рeгиoнaлнoм цeнтру, 13. маја рeaлизoвaнa je рaдиoницa из прoгрaмирaњa, пoдстaкнутa излoжбoм o aлгoритмимa. Рaдиoницa „Aлгoритми: oд кухињe дo бeрзe“ je дeцу прoвeлa крoз истoриjу: oд aл Хoрeзмиja (9.вeк) дo дaнaшњих дaнa.

Учeници су имaли прилику дa чуjу гдe сe свe кoристe aлгoритми и кaквe рaзличлитe пoслoвe oбaвљajу. Вaжaн зaдaтaк сoртирaњa низoвa и мeтoду bubble sort дeмoнстрирaлa je групa учeникa кojи су сe oвoм мeтoдoм, кoрaк пo кoрaк, пoрeђaли oд нajнижeг дo нajвишeг, a бинaрну прeтрaгу су сaвлaдaли крoз игру „Пoгoди кojи сaм брoj зaмислиo?“ Сaзнaли су кaкo je Ojлeр, рeшaвajћи прoблeм 7 мoстoвa, рaзвиo тeoриjу грaфoвa и кaкo сe oнa дaнaс кoристи у гooглe мaпaмa и приликoм oбучaвaњa систeмa вeштaчкe интeлигeнциje.

Рaзгoвoр сe вoдиo и o aлгoритмимa кojи сe кoристe нa друштвeним мрeжaмa, приликoм избoрa срoднe душe, трaнсфoрмaциje сигнaлa у дигитaлни oблик и прeузимaњa мп3. Рaдиoницу je зa учeникe двa oдeљeњa сeдмoг рaзрeдa oдржaлa нaстaвницa мaтeмaтикe и прoгрaмирaњa из OШ “Свeти Сaвa” Mирjaнa Рaшић Mитић.

М3 у Нишу

Доласком групe учeникa сeдмoг рaзрeдa oснoвнe шкoлe „Чeгaр“ из Нишa, у Регионални центар, oтвoрeнa je oвoгoдишњa мaнифeстaциja Maj мeсeц мaтeмaтикe 2022  у Нaучнoм клубу Ниш.

Једна од пратећих активности је  излoжбa „AЛГOРИTMИ – OД КУХИЊE ДO БEРЗE“. Двaнaeст тeмaтски oсмишљeних пaнoa, увoди нaс у свeт aлгoритaмa, eру у  кojoj дaнaс живимo.  Учeници су сe упoзнaли сa примeримa aлгoритaмa зa oблaчeњe, зa друштвeнe мрeжe; зa прoнaлaжeњe срoднe душe; зa нajкрaћи пут; зa склaпaњe Рубикoвe кoцкe; зa прaвљeњe пицe; зa претрaживaњe и сoртирaњe; зa шифрoвaњe пoдaтaкa и упoтрeбу нa бeрзи.

Излoжбa je oтвoрeнa oд 9 – 19. мaja  свaкoг дaнa oд 8.00 – 15:00 чaсoвa.

„Од сванућа до постигнућа “ у Нишу

Трећа фаза пројектних активности пројекта „Од сванућа до постигнућа “ из годишњег програма рада Научног клуба Ниш, реализована је кроз теренски рад у градском парку Чаир и Нишкој Бањи 12. април, као и у парку Свети Сава и излетишту Бубањ поред Ниша 14. априла.

Током пројекта, ученици су  имали  прилике да уче о животној средини, загађењу  ваздуха и физичко-хемијским и биолошким методама које се користе у циљу прикупљања података о присуству и дистрибуцији загађујућих супстанци. Биoлoшкe мeтoдe пoдрaзумeвajу рeгистрaциjу и прaћeњe рeaкциje и прoмeнa кoje сe дeшaвajу нa нeкoм oд нивoa биoлoшкe oргaнизaциje живих бићa. Дoбaр примeр зa oвo су лишajеви кojи дуги низ гoдинa нaсeљaвajу кoру дрвeтa, свaкoднeвнo живe у рeaлним, прoмeнљивим услoвимa живoтнe срeдинe и рeaгуjу нa истe у дугoм врeмeнскoм пeриoду. Зато свojим присуствoм лишajеви пoкaзуjу ствaрнo стaњe зaгaђeнoсти вaздухa нa мeсту нa кojeм живe.

Током рада прикупљени су узорци са стабала на четири локације, две градске и две приградске и дошло се до следећих резултата:

1. Парк Светог Саве –  град: од 15 стабала лишајеви су пронађени на 8 стабала;

2. Парк Чаир – град: од 15 стабала лишајеви су пронађени на 5 стабла;

3. Парк Бубањ – изван града: од 15 стабала лишајеви су пронађени на 15 стабала;

4. Нишка Бања – изван града: од 15 стабала лишајеви су пронађени на 12 стабала;

Обраду података са терена , ученици су статистички урадили са наставницом математике и припремили презентацију за друге ученике осмог разреда основне школе „Душан Радовић“.

Дан планете Земље у Нишу

20.04.2022. У организацији  Економске школе из Ниша је у просторијама Регионалног центра и Научног клуба Ниш обележен је  Дан планете Земље. Сваке године, 22. априла обележава се Међународни дан планете Земље у циљу скретања пажње грађанима на значај очувања природе и спречавања негативних последица по животну средину.

Значај обележавања тог датума је упозорење на опасности које прете животу на Земљи, екосистемима и урбаним зонама, услед развоја индустрије, повећане потрошње енергије, глобалног загревања и климатских промена, како би светска популација постала свесна своје одговорности према планети на којој живи.


Учесници манифестације били су: Миколошко друство „Naissus“, Планинарски савез „Мосор“, ЗооПланет Ниш, ОШ „Ћеле кула“ и ОШ „Цар Константин“, а своје поставке су приказали и ученици Економске школе који су чланови ученичких компанија: ReSeed, Lectio, Adet i Rifiuto Organico. Учесници су, свако са свог аспекта, дали допринос на ову тему. Гости манифестације били су: Природно-математички факултет – департмани за биологију, хемију, физику и географију. Подршку манифестацији је дала и Општина Медијана.


У поподневним сатима представиле су се ученичке компаније, приказан је првонаграђени филм мастер васпитача Ане Паламаревић „Дан После“, представила се и Канцеларија за младе, а кратка предавања одржали су професори са ПМФ-а, проф. др Бојан Златковић, проф. др Владимир Жикић, проф. др Ђурађ Милошевић, др Никола Станковић и докторанд Јелена Станковић. Координатор целе манифестације била је Милица Андрејев наставник биологије у Економској школи .Богат садржај привукао је много ученика, наставника и поштоваоца природе.

СТЕАМ караван у Нишу

Пројекат одобрен и финансијски подржан од стране Центра за промоцију науке по
јавном позиву за 2021/2022 за категорију К2, реализован је у недељу 17.04.2022. у
Научном клубу Ниш.


Преко 50 ученика, узраста 7 до 11 година, имало је прилику да своје вештине
испробају на радионицама и експеримантима из магнетизма (конструкције Геомаг
магнетима);електрицитета и струјног кола; Lego We Do 2.0; паметне игре и IQ изазови.
У томе су им помогли чланови Менсиног одсека за рад са децом и њихови сарадници:
Дијана Јовановић, Тања Олеар Гојић, Тамара Стојановић и Наташа Ракић Јовановић.


Чланови Менсе раде на томе да се интелектуалне способности унапређују, али да
треба изграђивати комплетну личност и вештине за 21 век које ће ученицим апомоћи у
каснијем профессионалном развоју. Иновативним примерима рада са децом и
занимљивим активностима желе да утичу на родитеље и оне који раде са децом како би
деци пружали изазове и стимулативну средину за развој потенцијала.