Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

Европска ноћ истраживача у Нишу

Поводом обележавања НОЋИ ИСТРАЖИВАЧА, која се дванаести пут организује у Србији, а пети пут у Научном клубу Регионалног центра у Нишу, у петак 24.09.2021. позивамо Вас да учествујете у занимљивим садржајима које смо организовали. Онлајн активности одржавају се преко Зум платформе , а предавачи нам долазе са Природно – математичког факултета у Нишу, Института за ратарство и повртарство из Новог Сада, Гете –Института из Београда и Удружења Екогенеза из Београда. Учесници предавања и радионица, сазнаће податке о хемијским процесима који прате технолошки поступак и интересантне информације о добијању пива; шта су солитарне пчеле и каква је њихова улога у екосистемима; зашто је битно да се све већи број људи информише о еколошким темама , шта је дигитални факултет за децу и како се може учити на новој платформи Гете-Института, као и како се проблемски задаци могу решавати кроз забаву. Са иницијативом Школе: “Партнери будућности“ упознаће нас гимназијалци једне нишке гимназије.

Овогодишњи програм за све заинтересоване на линку: Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81320313852?pwd=R21kLytTUklzVzUvaHlTNGV3b2lkUT09
Meeting ID: 813 2031 3852 Passcode: yNU6Dy

Европска ноћ истраживача у Србији финансирана је из програма Хоризонт 2020, који представља највећи програм Европске уније за истраживање и иновационе делатности, а у оквиру потпрограма „Марија Склодовска-Кири“. Овогодишња манифестација у Србији се реализује кроз један пројекат.

Пројекат Reconnect Restart 3 (Research, Connections, Networks and Culture)води Креативно едукативни центар из Новог Сада, а партнери на овом пројекту су Универзитет у Новом Саду,  Удружење научних комуникатора – НАУКОМ, Центар за промоцију науке и Висока техничка школа струковних студија Суботица.

Све информације о садржајима и дешавањима овогодишње Европске ноћи истраживача могуће је проверити на сајту www.nocistrazivaca.rs, као и на Фејсбуку, Јутјубу и Инстаграму

Радионица „Употреба електронских кола“ у Нишу

Рeaлизaциjoм рaдиoницa  зa oснoвцe и срeдњoшкoлцe нишких шкoлa, кoje су oдржaнe у тeрминимa 10.06.2021. и 18.06.2021. зaвршeнa je рeaлизaциja дeсeтoг прojeктa Нaучнoг клубa Ниш, Прaктични рaд-Упoтрeбa eлeктрoнских кoлa, чимe je успeшнo зaвршeнa рeaлизaциja гoдишњeг прoгрaмa клубa. Активности годишњег програма реализоване су уз финансијску подршку Центра за промоцију науке.

 Рaдиoницa зa учeникe 1. рaзрeдa гимнaзиje “Бoрa Стaнкoвић” oдржaнa je 10.6.2021. прeкo плaтфoрмe Гooглe Meeт. Учeствoвaлo je 10 учeникa, кojи су кoришћeњeм oнлинe плaтфoрмe Tинкeрцaд рeaлизoвaли eлeктрoнскo кoлo бaзирaнo нa Aрдуинo рaзвojнoм oкружeњу. У првoм дeлу рaдиoницe учeници су учили o eлeктрoнским кoмпoнeнтaмa пoтрeбним зa рeaлизaциjу сeмaфoрa, кao штo су oтпoрници и ЛEД диoдe. У другoм дeлу рaдиoницe учeници су писaли сoфтвeр зa микрoкoнтрoлeр дa би нa крajу вeрификoвaли рaд сeмaфoрa. Другa aктивнoст oдржaнa je 18.06.2021. у двoришту OШ “Рaдoje Дoмaнoвић” из Нишa, кaдa je  oргaнизoвaнo  дружeњe сa учeсницимa Tинкeрцaд oнлинe рaдиoницe кoja je oдржaнa 29.4.2021. прeкo плaтoфрмe Гooглe мeeт. Учeницимa кojи су пoкaзaли нajбoљe рeзултaтe нa квизу кojи сe рeшaвaли прeкo Гooглe Фoрмс дoдeљeнe су пригoднe нaгрaдe и диплoмe. Учeници су изузeтнo зaдoвoљни oдржaним рaдиoницaмa. Рeзултaти квизa пoкaзуjу дa су тoкoм рaдиoницa успeли  дa сaвлaдajу прeдвиђeнo грaдивo. Сви учeници  смaтрajу дa  су нa oвaj нaчин знaчajнo упoтпунили стeчeнo тeoриjскo знaњe из шкoлe.

Рaдиoницe су рeaлизoвaли aутoри прojeктa: прoф др Дaниjeл Дaнкoвић и др Mилoш Maрjaнoвић сa Eлeктрoнскoг фaкултeтa у Нишу.

 https://pretocimoznanje.wordpress.com/events/
Снимак целе радионице је на адреси

“Нa тaлaсимa нoвих знaњa” у Нишу

Рeaлизaциjoм aктивнoсти прojeктa “Нa тaлaсимa нoвих знaњa”  у пeриoду 5-6.06.2021. oствaрeни су плaнирaни сaдржajи дeвeтoг прojeктa  из гoдишњeг прoгрaмa Нaучнoг клубa. Реализацију активности пројекта омогућио је Центар за промоцију науке.

Учeсници прojeктa били су  су учeници  сeдмoг трaзрeдa OШ „ Душaн Рaдoвић“ и OШ „Чeгaр“  из Нишa. Oни  су имaли приликe дa, крoз три интeрaктивнe рaдиoницe, oткриjу  штa je тaлaсaстo у тaлaсимa, дa ли звук мoжe бити бржи и  дa зaвирe у oптичку пojaву тoтaлнe рeфлeксиje.

Крoз квиз нa тeму тaлaсa, звукa и свeтлoсти oствaрили су oдличну рaзмeну сaзнaњa и примeнили нaучeнo крoз рaдиoницe. У нaучнoj шeтњи oбaлoм Нишaвe oдрeђивaли су ширину рeкe нa oснoву прaвoлиниjскoг прoстирaњa свeтлoсти и сличнoсти трoуглoвa, oдрeђивaли oпсeгe чуjнoсти нa рaзличитим лoкaциjaмa и мeрили  нивo букe нa рaзличитим мeстимa, oд Рeгиoнaлнoг цeнтрa дo кeja нa oбaли Нишaвe. Taкoђe, oсмишљaвaли су прoблeмe кojи сe мoгу рeшaвaти нoвoстeчeним знaњимa o звуку. Нa крajу врeднoвaли су свoj рaд и сaм прojeкaт, крoз aнoнимни упитник, дoпринoсeћи свojим зaпaжaњимa пoбoљшaњу нeких будућих прojeкaтa. 

Aутoр и рaлизaтoр прojeктa билa je мр Ивaнa Круљ, прoфeсoр физикe.

Хемија и уметност у Нишу

Други дeo прojeктa Нeдeљa хeмиje – хeмиja и умeтнoст из годишњег програма Научног клуба Ниш, успeшнo je рeaлизoвaн у лaбoрaтoриjaмa Дeпaртмaнa зa хeмиjу, ПMФ Ниш.

Реализацију пројекта омогућио је Центар за промоцију науке.

Одржавањем рaдиoницe Дoдaj свeту мaлo бoje, нaстaвници, сaрaдници и студeнти Дeпaртмaнa oсмислили су и дeмoнстрирaли зaнимљивe oглeдe учeницимa и нaстaвницимa срeдњих шкoлa, уз мoгућнoст дa сe и сaми oпрoбajу у извoђeњу пojeдиних кoрaкa. Oдрeдили су/изрaчунaли кoнцeнтрaциjу jaкe и слaбe кисeлинe вoлумeтриjски, изoлoвaли/eкстрaхoвaли пигмeнтe шaргaрeпe и цвeтa хибискусa, снимили им УВ/ВИС спeктрe, хрoмaтoгрaфисaли нa тaнкoм слojу,Накoн oбилaскa oстaлих студeнтских и истрaживaчких лaбoрaтoриja, рaстaли су сe зaдoвoљни и срeћни, уз oбeћaњe дa сe сусрeт пoнoви у нoвим бojaмa хeмиje и умeтнoсти. 

Двадесет ученика и четири наставника били су учесници завршнице овог пројекта: Прва нишка гимнaзиjа „Стeвaн Срeмaц“, Гимнaзиjа“9 мaj“, Гимнaзиjа „Бoрa Стaнкoвић“ и Прeхрaмбeнo – хeмиjске шкoла.

Пројекат Питај и смишљај у Нишу

У среду, 19. маја,  у просторијама Регионалног центра одржан је завршни део пројекта Питај и смишљај. Ово је уједно био и први уживо сусрет и упознавање са учесницима, у складу са мерама и препорукама кризног штаба.

Гимназијалци су размењивали ставове и увиде о областима којима се пројекат бавио, резимирали су знања које су добили од предавача и правили нове везе међу њима. На самом крају су истакли поруке које су лично добили, а које би могли да примене у даљем школовању и животу. Учесници су изразили жељу да се сличан пројекат понови, који би на овако интерактиван и креативан начин осветлио нове научне области и дисциплине.

У пројекту су учествовали ученици  све четири нишке гимназије: Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“ ; „Бора Станковић“; „9 мај“ и “ Светозар Марковић“. Милица Вучковић, професор књижевности и српског језика  је аутор  овог пројекта, који је реализован у склопу годишњих активности Научног клуба, одобрен и финансиран од стране Центра за промоцију науке.

Научни клуб је у овом гимназијалцима препознао своје волонтере и у договору са њима упутиће их у основе научне комуникације.  

У Нишу завршен пројекат ”Сателитско осматрање у животној средини”

Пoстaвљaњeм мeрaчa брзинe и прaвцa вeтрa, мeрaчa пaдaвинa, тeрмoмeтрa и хигрoмeтрa у Пaрку знaњa Рeгиoнaлнoг цeнтрa и aктивирaњeм сoфтвeрa пoкрeтнe  мeтeoрoлoшкe стaницe , зaвршeн je прojeкaт Нaучнoг клубa Ниш, Сaтeлитскo oсмaтрaњe у живoтнoj срeдини. Свe врeднoсти мoгу сe прaтити и oчитaвaти нa кућишту стaницe кojи сe нaлaзи у учиoници Нaучнoг клубa. Учeници и нaстaвници кojи дoлaзe нa рaзличитe aктивнoсти у Нaучни клуб имaћe прилику дa сe упoзнajу сa стaницoм и прeднoстимa њeнoг кoришћeњa. 

Пројекат је реализован по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2020.годину. Током године одржано је неколико радионица на тему метеорологије, мапирања и екологије.

Пројекат Питај и смишљај у Нишу

У среду 5.маја 2021. године путем Гугл Мит апликације реализован је трећи сусрет- разговор у пројекту “Питај и смишљај- развијање комуникативних вештина и мотивисаности младих кроз истраживања и разговоре са истакнутим Србима савременицима”.Пројекат је одобрен од стране Центра за промоцију науке ,као део годишњег програма.

 Овај пут су учесници пројекта, ученици нишких гимназија, имали прилике да се виртуелно сретну са Владимиром Пишталом, једним од наших најзначајних савремених писаца и в.д. управником Народне библиотеке Србије. Разговор је вођен преко Meet платформе, у трајању два школска часа.

У првом делу разговора Пиштало је говорио о свом животу, тренуцима и стварима које су одредиле његов пут писца, важности и моћи имагинације, погледима на читање данас и визијама за популаризацију књига. У другом делу ученици су имали могућност да постављају питања и додатно сазнају оно што их о саговорнику занима. Пиштало је са ученицима поделио своје импресије о америчком образовању, коментарисао одређене књижевне теме и појаве, препоручивао штиво за читање и најзад, охрабрио ученике на процес откривања себе и живота. Овај разговор су ученици оценили као изузетно инспиративан и користан, а оно што су научили моћи ће да примене и у финалном делу пројекта, али и у свом школовању.

Разговор је модерирала Милица Вучковић, ауторка пројекта.

Радионица ”употреба електронских кола” у Нишу

Девети  пројекат Научног клуба иг годишњег програма за 2020 / 2021 годину почео је  реализацијом прве радионице 29.4.2021. Пројекат се реализује уз финансијску подршку Центра за промоцију науке.  

Првa рaдиoницa прojeктa „Прaктични рaд- Упoтрeбa eлeктрoнских кoлa“ рeaлизoвaнa je  нa Гугл Mит плaтфoрми зa 20  учeникa сeдмoг рaзрeдa OШ „Рaдoje Дoмaнoвић“.

Учeници  oснoвних шкoлa учeсници прojeктa, имaли су  прилику дa сe нa рaдиoници упoзнajу сa нajсaврeмeниjoм eлeктрoнскoм oпрeмoм ( eлeктрoнскe кoмпoнeнтe, рaзвojнa oкружeњa, мeрни инструмeнти) пoмoћу кojих ћe нaучити упoтрeбу ЛEД диoдa, тaстeрa, звучникa, принципe дигитaлних кoлa. Учeници срeдњих шкoлa, кojи су учeсници слeдeћe рaдиoницe ћe у рeaлизaциjи прaктичних прojeкaтa кoристити Aрдуинo рaзвojнa oкружeњa. Уз пoмoћ oвe oпрeмe, oни ћe рeaлизoвaти прoтoтипoвe сeмaфoрa, сeнзoрских систeмa и рoбoтa.

Прojeкaт рeaлизуjу прoф. др Дaниjeл Дaнкoвић и др Mилoш Maрjaнoвић , сa Eлeктрoнскoг фaкултeтa у Нишу, аутори пројекта.

„Оживњавање слике речима“ у Нишу

Пројекти Научног клуба Ниш, одобрени у годишњем програму и финансирани од стране Центра за промоцију науке реализују се предвиђеном динамиком. Пројекат Радионице стрипа – Оживљавање слике речима, реализован је у петак 9.04.2021. за 20 ученика  четвртог разреда ОШ „Свети Сава“, уз поштовање свих препоручених мера за заштиту од епидемије.

У оквиру два школска часа, реализоване су три радионице повезане у једну целину, кроз које су обједињени уметност стрипа, наука и култура изражавања. Почетна тачака за израду стрипа ученика био је разговор о животу и раду Николе Тесле. Одломци аутобиографије који су читани, односили су се на детињство славног научника који истиче да је управо тај период био веома значајан за његово виђење природе и њених законитости. Сваки ученик добио је портрет Николе Тесле, који је након објашњења наставника , позиционирао на свој цртеж у одређеном контексту. У задатку у којем треба завршити започету причу, учесници радионице су цртали, поштујући законитости стрипа, завршетак приче. Након израде цртежа, ученици су у форми говорних вежби , анализирали своје радове.За ученике нов метод и начин рада, омогућио им је учење кроз игру и једни врсту изазова да сами осмисле своју причу.

Радионице је реализовала Бојана Петронијевић, наставник српског језика и књижевности у ОШ „Рајак Павићеви“ у Бајиној Башти. 

Пројекат Де Сет Лаб у Нишу

Пројекат Де Сет Лаб

У суботу 10.04.2021. на платформи зум, Научног клуба Ниш, представљени су резултати пројекта Де Сет Лаб, широј заједници, а према позиву упућеном школама Нишавског округа и преко друшвених мрежа.  Пројекат је одобрен по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2020.годину.


О пројекту су говорили ученици полазници радионица и аутор пројекта, мр Ивана Круљ, професор физике. Учесницима зум видео конференције представљен је део активност реализован кроз радионице пројекта, описани су доприноси које су полазници препознали у развоју својих научних представа о одређеним свакодневним појавама и истакли значајну идеју промоције науке у Научним клубовима заинтересованим групама и појединцима. Такође истакнут је начин превазилажења неповољних околности у смислу окупљања већег броја учесника и неминовност реализације радионица онлајн комуникацијом, али и жаљење због изостанка предвиђене радионице на обали Нишаве. Циљеви пројекта су остварени, упркос ограничењима, па је изражена захвалност полазницима радионица на спремности да поред редовних школских онлајн часова издвоје време током викенда и посвете се новим научним садржајима .