Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

Радионица „Часовник – један од најстаријих људских изума“ у Рановцу

Ову радионицу – мини пројекат реализовали су ученици од првог до четвртог разреда ОШ „Јован Шербановић“ из Рановца, подручног одељења у Кладурову заједно са својим учитељима. Организатор радионице је НК Рановац, а покровитељ Центар за промоцију науке.

Циљ радионице је упознавање ученика са различитим врстама часовника кроз историју и стицање вештина израде одређених модела уз помоћ учитеља.

Са ученицима подручних одељења у Кладурову и Манастирици октобра 2020. године одржан је пројекат ,,Часовник – један од најстаријих људских изума“. Ученици су у првом делу упознали и стекли знање о различитим врстама часовника кроз историју и начинима мерења времена некад и сад. Од материјала за рециклажу ученици су правили моделе пешчаног сата и развијали сараднички дух и креативност. 

 И учитељи су узели учешће у реализацији пројекта, па су од пластичних затварача и других материјала направили часовних са механизмом. 

Пројекат D Set Lab у Нишу

D Set Lab је пројекат одобрен је од стране Центра за промоцију науке по јавном позиву за 2020. годину. Намењен је ученицима седмог и осмог разреда основне школе и првог и другог разреда средњих школа. Његова реализација почиње у Научном клубу Ниш.

Акустика и оптика су области физике и технике на које је сваки човек неминовно упућен.Усвајање основних концепата ових области, са развојем нових технологија, добија додатно на значају. На основу ових предикција осмишљен је пројекат , којим ће се ови концепти представити ученицима кроз интерактивност, анализу, индуктивно-дедуктивно закључивање и иновативни практични рад.

Пријављени ученици биће распоређени у групе у оквиру којих ће реализовати дигиталне лабораторијске вежбе. Ове радионице за ученике реализују се онлајн сваке суботе у марту месецу. Ученици добијају материјал за рад, који ће бити пратећи материјал дигиталних садржаја. Пројектом је предвиђена реализација десет лабораторијских вежби из области акустике и оптике. Пријављивање за учешће у пројекту је у периоду 17-24.02.2021.године.

Аутор и реализатор пројекта је мр Ивана Круљ, наставник физике.Овим пројектом промовишу се природне, техничке и мултидисциплинарне научне области.

Учествујте у радионицама Пројекта D Set Lab

 1. Када? Сваке суботе од 6. марта до 3. априла 2021. године
 2. Где? Онлајн при Научном клубу Ниш, и једног дана у природи, на обали Нишаве.
 3. Зашто?
  Зато што ћеш о светлости и звуку учити на интерактивни начин, заволети начин на којисе светлост и звук могу проучавати.

  Зато што ћеш развијати своје комуникативне вештине, подићи своје дигиталне компетенције, и зато што ћеш своје слободно време испунити уживањем у експериментима.
 4. Ко ће водити радионице? мр Ивана Круљ, професор физике
 5. Која је цена? Учешће у радионицама је за ученике потпуно бесплатно.
 6. Шта ми је потребно за учешће у радионицама? Осим расположења, интернет веза, рачунар или таблет или мобилни телефон.
 7. Како да се пријавим? Наставнику физике даш своју имејл адресу на коју ће ти бити достављене све информације.
 8. Када се могу пријавити? Позив је отворен од 17. фебруара до 24. фебруара 2021.

* Заинтересовани наставници могу учествовати у пројекту и пратити рад својих ученика.

Пројекат је одобрен по јавном позиву и његово финансирање омогућио је Центар за промоцију науке Београд.

Eкспoнaт “ Интeрaктивни пиксeл зид” у Нишу

Пo спрoвeдeнoм пoступку пo jaвнoм пoзиву Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe, зa Кaтeгoриjу 4 , кojи  сe финaнсирa у 2019. гoдини, a  у функциjи  je унaпрeђeњa нaучнo истрaживaчкoг рaдa, прoмoциje и пoпулaризaциje нaукe и тeхникe, Рeгиoнaлни цeнтaр  Ниш je пo jaвнoм пoзиву дoбиo срeдствa зa спрoвoђeњe прojeктa “ Интeрaктивни пиксeл зид“.

Eкспoнaт “ Интeрaктивни пиксeл зид“, прoмoвишe мaтeмaтику тj. гeoмeтриjу и кoмбинaтoрику. Зaснивa сe нa принципу нeгaтивнoг прoстoрa. Прeмa oвoм принципу сликa сe фoрмирa тaкo штo сe пoстeпeнo дeфинишe прoстoр сa кojим сe грaничи. Пoзитивни и нeгaтивни oблици сe узajaмнo дeфинишу. Интeрaктивни eлeмeнти eкспoнaтa су дрвeнe плoчицe. У 25 кoлoнa рaспoрeђeнo je 12 плoчицa у укупнoм брojу oд 300 кoмaдa. Свaкa плoчицa имa бeлу и црну стрaну. Плoчицe сe мoгу рoтирaти oкo свoje вeртикaлнe oсe. Кoрисник eкспoнaтa у сoпствeнoj интeрвeнциjи рoтирaњeм и кoмбинoвaњeм црнo бeлих плoчицa грaди жeљeни oблик прeмa принципу нeгaтивнoг прoстoрa. Нa oвaj нaчин пoстижe сe сликa нaлик нa eкрaнску чиjи je нoсилaц пиксeл .

Eкспoнaт “ Интeрaктивни пиксeл зид „, рeзултaт je угoвoрa o рeaлизaциjи прojeктa измeђу Рeгиoнaлнoг цeнтрa Ниш и Учeничкe зaдругe  Teхничкe шкoлe “ Рaдe Meтaлaц“ из Лeскoвцa,  чиjи су учeници , зajeднo сa нaстaвницимa прaктичнe нaстaвe учeствoвaли у изрaди oвoг eкспoнaтa. Финaнсиjскa врeднoст прojeктa изнoси 120.000,00 динaрa.

Кaдa врeмeнски услoви дoзвoлe, eкспoнaт ћe бити пoстaвљeн у Пaрку знaњa Рeгиoнaлнoг цeнтрa. Пoвeћaњeм  брoja нaмeнски oсмишљeних  eкспoнaтa  у Пaрку знaњa, Рeгиoнaлни цeнтaр пружa мoгућнoст  нaстaвницимa  зa нeпoсрeдaн вaнучиoнички прaктичaн рaд , кaдa je учeницимa дaт прoстoр зa чулнa искуствa у сaзнaњу и приступ рaзличитим мoдeлимa oчиглeднoсти у нaстaви.

Пројекат Питај и смишљај у Нишу

По плану активности Нучног клуба, настављају се реализације у  фебруару  у пројекту „Питај и смишљај – развијање комуникативних вештина и мотивисаности младих кроз истраживања и разговоре са истакнутим Србима савременицима“. Пројекат је одобрен као део годишњег програма Научног клуба Ниш за 2020. годину од стране Центра за промоцију науке Београд. 

Разговор са научником биће реализован онлајн у суботу 27.02.2021. са почетком у 12.00 часова.  Саговорник је Душан Павловић- астрофизичар  из Истраживачке станице Петница. Током сусрета он  упознаје ученике са астрономијом као науком, њеним најважнијим задацима и досадашњим достигнућима.

У пројекту учествује група  ученика нишких гимназија . Део ученика ће у припремама за овај разговор изучавати историју астрономије, њен развој и повезаност са другим наукама, док ће друга група ученика овој теми прићи са стране књижевне науке и историје уметности. Обе групе ученика треба да прођу кроз трансформацију и подизање свести о томе како нова астрономска открића утичу на савремену цивилизацију и на који начин се савремено друштво и његов појединац могу припремати за промене и сами доприносити квалитетним променама.

Модератор у овом сусрету је Милица Вучковић, професор књижевности и српског језика, аутор пројекта. 

НА ПУТУ ОКО СВЕТА СА НАУЧНИЦАМА

Прeпоручени узраст: од 12 до 112 година
Формат: низ интерактивних задатака; деца могу самостално да раде, млађи узраст уз помоћ одраслих
Трајање: 45 минута

Замислите да идете на путовање са најбољим научницама на свету. То путовање не само што обухвата цели свет већ и пуно различитих временских раздобља. На том путовању разговарате о открићима, студирању, о упорности и снази која је потребна за научни рад. На том путовању радујете се успесима и заједно растете. Желимо вам да на ово путовање кренете уз помоћ наше радионице али да никада заправо не престанете да путујете и истражујете са овим величанственим научницама. 

Пројекат „ДА ЛИ БИЉКЕ И ЖИВОТИЊЕ ЗНАЈУ ФИЗИКУ?“ у Крагујевцу

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у четвртак, 04.02.2021. године, радионице у оквиру пројекта „Да ли биљке и животиње знају физику?“,који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив за подршку пројектима промоције и популаризације науке у Научним клубовима. Радионице су реализоване у ОШ „IV краљевачки батаљон“, у Краљеву и укупно је на четири радионице присуствовао 61 ученика и 12 наставника школе.

Пројекат има за циљ да, поред повећања заинтересованости и мотивисаности ученика за праћење наставе из биологије и физике, радионице буду усмерене ка исходима који подразумевају активно укључивање, развој апстрактног мишљења и трајност стечених знања и постигнућа ученика.

Аутори и реализатори пројекта су: Милена Живковић, истраживач сарадник на ПМФ-у Крагујевац, Алекса Ђурђевић, студент физике и Саша Алемпијевић, студент мастер академских студија на смеру биологије, ПМФ-а у Крагујевцу.

На радионицама, учесници су имали прилику да се упознају са начином на који чује слепи миш, да виде демонстрацију лета птице и да пробају да одговоре на питања као што су: Да ли китови знају физику?, Која је сличност између мачака и флуида?, Зашто птице лете? и др.

Ово лепо дружење завршено је доделом диплома учесницима.

Радионице „Сателитско осматрање у животној средини“ у Нишу

Реализацијом шесте и седме радионице у терминима 26.01. и 2.02.2021. завршена је прва од две фазе пројекта „Сателитско осматрање у животној средини“. Пројекат је одобрен на јавном позиву Центра за промоцију науке за 2020. годину.

Током ове две радионице ученици су учили о типовима сателитских снимака, као и о начинима како се они могу преузети и са којих платформи. Преузети снимак користили су за истраживано подручје града и правили карту са приказом NDVI индекса. (normalize difference vegetation index). Поред ове израђена је и карта природних добара на простору града Ниша.

Завршна радионица научила их је како старе карте могу да се унесу у GIS базу ( геореференцирају) и како садржај те карте може да се ажурира. На конкретним примерима пробали су методе дигитализације садржаја са старих карата како би се упоредило стање и промене у простору. Материјал и карте израђене на свим радионицама биће искоришћене за израду атласа, а када услови дозволе приступиће се монтирању бежичне метеоролошке станице што представља другу фазу овог пројекта.

Ученици и професорка која учествује у пројекту изнели су похвале и захвалност за овакав вид учења и много практичног рада , за шта на редовним часовима немају прилику.