Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

„Роботичка шака за глуве и наглуве“ у Шапцу

Ове школске године у сарадњи са Центром за промоцију науке и шабачким младим научницима, професорима и наставницима покрећемо серију радионица, научних разговора и дискусија на најразличитије теме у Научном клубу Шабац. 

У уторак 30. новембра 2021. године, реализоваће се још један у низу од пројеката под називом „Роботичка шака за глуве и наглуве“ од 11.00 до 13:00 часова. У оквиру пројекта реализоваће се едукација на тему програмирања, 3д моделовања и штампе, механике, медицине. У Србији постоји око 70.000 глувих или наглувих особа и само тридесетак  тумача знаковног језика. У институцијама, установама, банкама, продавницама, глуви и наглуви, наилазе на отежану комуникацију и неразумевање и сваки вид помоћи и подршке им је значајан. Овај пројекат је покушај да им се помогне у складу са могућностима едукатора и учесника радионица.

Пројекат Роботичка шака за глуве и наглуве особе састоји се из радионица у којима ће учествовати петнаест ученика. Сви ученици ће се упознати са функционисањем слушног система код човека, знаковним језиком, моделовањем 3Д модела, програмирањем Ардуино платформе, програмирањем апликације за контролу шаке, припремом за штампу и штампањем делова за шаку.  

           Са нама ће бити аутор „Роботичка шака за глуве и наглуве“ – Милан Савић, дипломирани инжењер електротехнике, професор у Техничкој школи Шабац.. Учесници ће бити ученици 4. разреда Средње Техничке школе Шабац.

Радионице „Веште руке на крилима науке“ у Кикинди

У сарадњи са Центром за стручно усавршавање Кикинда, наставница хемијско-технолошке групе предмета Наташа Глигорин и наставнице математике Јелена Вукобрат и Драгана Воларов реализовале су радионице за децу предшколског узраста, прва радионица „Невидљива бића, пријатељи или непријатељи“  одржана је  19. новембра у ССШ „Милош Црњански“ са почетком у 16 сати, а друга радионица „Огледалце, огледалце“ 20. новембра у Научном клубу Центра за стручно усавршавање.

Радионице су део пројекта ”Веште руке на крилима науке”. Прва радионица одржана је  19. новембра у ССШ „Милош Црњански“, док је друга радионица  реализована у Центру за стручно усавршавање. Учешћем у извођењу експеримената, исказивањем претпоставки и доказивању истих, деца су развијала вербалну комуникацију, логику као и стрпљење, упорност у раду, а стицањем нових искустава развијаће нова умећа, вештине и научили да имају више  поверења у своје способности.  

„Невидљива бића, пријатељи или непријатељи?“

Радионица је  обухватала активности којима је приближен појам бактерија, шири свест о њиховој распрострањености и могућој опасности и указује на важност свакодневне хигијене. Децасу узимала узорке са површина где претпостављају  да има мноштво бактерија и пратити њихово развијање током два дана. 

„Огледалце, огледалце“  

Уз фотографије слова, биљака, инсеката, зграда, људског тела и предмета, кроз разговор децу су наведена  да размишљају о симетрији, складу и схватају шта је све симетрично око нас. Уз помоћ огледала видели су  како се ствара симетрична слика. 

Изложбом „Мојих руку дело“ (развој бактерија у петријевим посудама, цртежи бактерија, симетричне слике) и лепљењем одговарајућег смајлића к свако дете је  исказало свој целокупан доживљај током дводневног дружења.

(НЕ)МОГУЋА МИСИЈА у Ужицу

 Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице реализовао је четири радионице у оквиру пројекта „(Не)могућа мисија“ који се финасира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионице  су одржане 16. новембра 2021. године, у Ужичкој гимназији  у којима су учествовали ученици првог и другог разреда рачунарског смера ове школе. Кроз интерактивне радионице  ученици су се упознали  са ласерима, сензорима, електронским компонентама, са начином повезивања истих, као и са основним концептима криптографије.

Пројектом „(Не)могућа мисија“ кроз садржаје из физике, математике  и  информатике ученицима се пружа шира слика наставних садржаја које су већ усвајали у редовној настави,радећи на међупредметном повезивању различитих садржаја и упућујући их у нове научне теме. .Циљна група су били ученици првог и другог разреда Гимназије који су овим радионицама стекли знања о законима оптике, принципом рада ласера, других електронских компоненти, начином повезивања истих, као и са основама крипторафије као математичке гране.

   Током четири радионице које чине овај пројекат ученици Ужичке гиманзије  подељена у групе су упознати са темом пројекта кроз добијене материјале и радне свеске у којим се налазе упутства и теоријски оквир са којим их едукатори упознају, потребан за реализацију пројектних задатака.  Уз помоћ едукатора и њихових упутстава, најпре су шифровали поруку уз помоћ знања из криптографије и написаног програма, а потом сами монтирали алармни систем повезивањем сензора, ласера и осталих електронских компоненти, са циљем да у што већој мери отежају противничком тиму да дође до поруке коју треба дешифровати. Ученици који успеју да дођу до тражене поруке, дешифрују је на основу знања стеченог током предавања о криптографији и упутству за дешифровање, коришћењем одговарајућег програма на рачунару. Након проглашења победничке групе, дипломе добијају сви учесници радионице.

Кроз пројекат „(Не)могућа мисија“  се обраћа пажња и на професионалну орјентацију ученику кроз информације на којим факултетима се обрађују теме научене на радионици.Ученици такође овим пројектом повезујући раније стечена искуства и знања са новим садржајима, развијају аналитичко мишљење и моћ запажања. Едукатори на пројекту који користе предности савремених наставних технологија, постижу боље ефекте у процесу преношења и усвајања знања. Учесници радионица су развили  тимски дух, бољу међусобну комуникацију, сарадњу и подигли ниво дигиталних компетенција.

Упoтрeбa гeoпрoстoрних пoдaтaкa и oбнoвљиви извoри eнeргиje у Нишу

Другo прeдaвaњe у прojeкту Будућнoст дaнaс „Упoтрeбa гeoпрoстoрних пoдaтaкa и oбнoвљиви извoри eнeргиje“, oдржaнo je 15.11.2021. нa Зум плaтфoрми  у oргaнизaциjи Нaучнoг клубa Ниш. Реализацију пројекта омогућио је Центар за промоцију науке, кроз финансирање годишњег програма рада. 

Бавећи се темама заштите животне средине, пробудили смо интересовање наставника и за теме смaњeња упoтрeбe фoсилних гoривa и eмисиje штeтних гaсoвa кojи изaзивajу eфeкaт стaклeнe бaштe, као и  извoра eнeргиje кojи сe мoгу oбнaвљaти. Oбнoвљиви извoри eнeргиje, кaкo сaмo имe кaжe, су eнeргeтски рeсурси кojи сe кoристe зa прoизвoдњу eлeктричнe или тoплoтнe eнeргиje, a чиje сe рeзeрвe  стaлнo  или цикличнo oбнaвљajу. Током предавања, слушаоци су имали прилику да чуjу зaштo су фoсилнa гoривa oпaснa зa дaљe кoришћeњe, јесу ли  oбнoвљиви извoри eнeргиje кључнo рeшeњe зa бoрбу прoтив климaтских прoмeнa, кaквa je  улoгa и знaчaj кoришћeњa дoступних  врстa  oбнoвљивих извoрa eнeргиje, дa ли oни сeм пoзитивних имajу и нeгaтивнe пoслeдицe, кojи извoри су нajзaступљeниjи у нaшoj зeмљи и кaкo сe гeoпрoстoрнe пoдaци дaљe мoгу кoристити зa aнaлизe пoгoднoсти тeрeнa зa упoтрeбу oбнoвљивих извoрa eнeргиje. Eнeргeтски пoтeнциjaл oбнoвљивих извoрa eнeргиje у Србиjи je знaчajaн и прeмa прoцeнaмa стручњaкa, рaвaн гoтoвo пoлoвини гoдишњe пoтрeбe зeмљe зa eнeргиjoм.

Прeдaвaњe je oдржaлa Tиjaнa Jaкoвљeвић, сa Гeoгрaфскoг фaкултeтa, Кaтeдрa зa физичку гeoгрaфиjу Унивeрзитeтa у  Бeoгрaду. Прeдaвaњу je присуствoвaлo 65 нaстaвникa нишких шкoлa. 

„ПОМОЗИМО ПРИРОДИ КОЛИКО И ОНА ПОМАЖЕ НАМА“ у Крагујевцу

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у понедељак,  08. новембра 2021.године, онлајн радионицу у оквиру пројекта „Помозимо природи колико и она помаже нама“, који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив за подршку пројектима промоције и популаризације науке у Научним клубовима. 

У комбинацији едукативних и експерименталних сегмената радионице, учесници су имали прилику да чују нешто више о киселим кишама и глобалном загревању и да сазнају шта је то компостирање (процес биолошке разградње органског отпада) и како се ради. 

Кроз занимљиве експерименте видели су како се одређује pH вредност супстанце, како могу да направе лаву и на који начин настаје зелени пламен.

Аутори и реализатори су: Милена Живковић, научни сарадник на Институту за физику ПМФ-а у Крагујевцу, Светлана Матић, професор хемије у ОШ „Светозар Марковић“ у Крагујевцу и Невена Пауновић, еколог.

У складу са актуелном епидемијском ситуацијом, радионица је реализована у онлајн формату, путем Microsoft Teams платформе. Укупно је присуствовало 56 учесника, ученика основних и средњих школа из Крагујевца и региона и њихових наставника.

„Препознајмо псеудонаучне подвале у медицини и психологији“ у Нишу

Позивамо вас да узмете учешће у пројекту  који је одобрен по јавном позиву Центра за промоцију науке “Препознајмо псеудонаучне подвале у медицини и психологији” и пратите предавања у Научном клубу Ниш. Предавањима је могуће присуствовати преко платформе  Zoom , у једном од два понуђена термина: 24.11.2021. или 10.12.2021.године

Аутори пројекта представиће резултате  спроведеног истраживања на тему веровања у различите псеудонаучне ставове и заблуде, као и разбијању истих; • Сазнаћете у које заблуде људи најчешће верују;• Зашто су то заблуде, а не научно доказане истине; • Зашто људи у њих верују и који психолошки механизми манипулације су одговорни за оваква веровања; • Које су опасности веровања у псеудонаучне заблуде када су у питању медицина и психологија, које заблуде везане за тренутну пандемију су најопасније…• Такође, предавачи ће  одговарати на ваша питања.           

Предавачи:  Др спец радиологије Александар Ивковић, медицински факултет и специјализацију је завршио у Нишу, усавршавао се у Марибору, на Харварду и на универзитету у Тексасу. Води дијагностички центар „НеоМаг“ и блог „Људи и остале лажи“, путем ког промовише науку и бори се против псеудонауке и заблуда у науци и медицини. 

Стеван Станојевић, психолог, КБТ и Схема терапеут под супервизијом. Заступник је Центра за психолошку едукацију „Психонега“ у коме поред задужења едукатора обавља и саветодавни и терапијски рад с клијентима. За компанију „CGP“ у оквиру подршке запосленима обавља кратку на проблем фокусирану психотерапију. Аутор је апликације „Mind-E“,  прве апликације за свакодневну психолошку помоћ која је на српском језику. Аутор и водитељ различитих радионица и предавања у домену психологије.  

Пријављивање је на пријавном листу НК Ниш на naucniklubnis@gmail.com.

Линк путем којег можете пратити предавање добићете на своју мејл адресу након извршене пријаве. Рок за пријаву за  предавање је понедељак 22. новембар 2021. године

Овај пројекат финансира Центар за промоцију  науке Београд.

„ Будућност данас“ у Нишу

Научни клуб Регионалног центра  Ниш наставља са пројектима које реализује кроз активности  годишњег програма   одобрених од стране Центра за промоцију науке. У понедељак 22.11.2021. од  19:00-20:00 часова, реализују се треће  предавање :  “Пази шта удишеш! Загађење ваздуха и утицај на здравље „. С обзиром на актуелну епидемијску ситуацију,  предавање ће се реализовати у онлајн
формату, путем ЗУМ  платформе

Како 9 од 10 људи у свету удише загађен ваздух, a сматра се да на глобалном нивоу чак 7 милиона људи страда од преурањене смрти која се доводи у везу са дугорочним излагањем загађујућим супстанцама из ваздуха, научна истраживања у овој области су веома значајна да би се негативни ефекти загађења на човека ублажили. Како су суспендоване честице (познате као ПМ) препознате као један од најдоминантнијих загађивача ваздуха, у оквиру предавања можете сазнати више о хемијском саставу суспендованих честица, али и добити одговоре на следећа питања: Шта загађује ваздух и од када је ваздух перкомерно загађен?

Да ли се суспендоване честице (ПМ) разликују по хемјском саставу? Како људи могу бити изложени загађењу? Како штетне супстанце из ваздуха могу доспети у човеков организам и колико су штетне? Како као појединци можемо да ублажимо последице загађења ваздуха на наше здравље? Како се показало да човекова изложеност „коктел ефекту“ загађења из животне средине (посебно из ваздуха) има много већи утицај на здравље него што се сматрало.

Предавач је др Тијана Милићевић. Доктор је хемијских наука и област њеног истраживања је процена утицаја загађења на животну средину и здравље људи. Докторску дисертацију је писала и одбранила на енглеском језику пред међународном комисијом на Хемијском факултету у Београду. Део истраживања је радила на Природно-математичком факултета у Антверпену (Белгија) у оквиру Еразмус+ програма. Лауреат је специјалног признања за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине

Пријављивање је могуће на пријавном листу НК Ниш  на : naucniklubnis@gmail.com 

  • Сви  наставници  који учествују у пројекту добијају потврду о стручном усавршавању у установи.
  • Линк путем којег можете пратити предавање добићете на своју мејл адресу након извршене пријаве. Рок за пријаву за  предавање је петак, 19. новембар 2021. године.

Овај пројекат финансира Центар за промоцију  науке Београд.

Мејкери у еко акцији у Лесковцу

У среду, 10. новембра 2021. године, у нашем мејкеру неформална група „Мејкери“ почела је са реализацијом свог пројекта „Мејкери у еко акцији!“. Поред чланова ове неформалне групе акцији су се придружили и остали волонтери основних и средњих школа града Лесковца.

Циљ ове акције је да учеснике упозна са екосистемима птица нашег краја, којих у последњих неколико година има мање, али и поставка кућица са храном коју ће донирати Удружење за заштиту и одгој птица и ситних животиња „ШТИГЛИЋ ЛЕСКОВАЦ“.

Ову акцију подржали су Министарство омладине и спорта Србије, ТИМ 42 Лесковац, ГМ Оптимист, Млади истраживачи Србије, Покрет горана Војводине, ЦеГрад, Центар за промоцију науке, Град Лесковац, Удружење за заштиту и одгој птица и ситних животиња „ШТИГЛИЋ ЛЕСКОВАЦ“ и Центар за стручно усавршавање у образовање Лесковац.

Мејкерс спејс Научног клуба Лесковац jе отворена лабораториjа за све креативце коjи траже место за реализацију своjих идеjа, а који је отворен у јулу ове године уз подршку Теленор фондације. То је место које ће вам пробудити инспирациjу и омогућити умрежавање, дељење искустава и коришћење знања.

Фунги сафари у Научном клубу Лесковац

Ову сунчану суботу, 13. новембра 2021. године, искористили смо за породичну миколошку шетњу у селу Доња Лопушња у близини Власотинца. У сарадњи са Миколошким друштвом „ЈУГ“ из Власотинца и ОШ „25. мај” децу и родитеље повели смо у свет гљива – повели смо их на „Фунги сафари“.

Поред доброг дружења и рекреације учесници су научили како да препознају отровне и јестиве гљиве, како их детектовати у природи, како се исте беру у природи, каквог су састава, да ли су лековите, на који начин се не нарушава њихово природно станиште… Део наше екипе чинили су учесници са прошлог пројекта „Тајне микологије“ који су на сафари повели своје пријатеље и породицу.

Ова активност реализује се у оквиру Годишњег програма Научног клуба Лесковац уз финансијску подршку Центра за промоцију науке и њен циљ био је подизање еколошке свести, стицање нових знања на пољу микологије као и промоција и популаризација науке.

Колико је овај сафари био успешан видећете на сликама које говоре више од хиљаду речи!

Шта једнакост има са тиме?

Прeпоручени узраст: од 1. до 4. разреда СШ
Трајање: 45 минута

Шта знаш о једнакости у образовању? Какве то има везе са квалитетом живота и правима сваког детета? Шта је другачије када говоримо о образовању девојчица? Ова радионица представља кратак и интерактиван осврт на образовање жена, као и на потешкоће на које су наилазиле у својој борби, како за једнакост тако и место у науци.