(НЕ)МОГУЋА МИСИЈА у Ужицу

Подели вест

 Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице реализовао је четири радионице у оквиру пројекта „(Не)могућа мисија“ који се финасира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионице  су одржане 16. новембра 2021. године, у Ужичкој гимназији  у којима су учествовали ученици првог и другог разреда рачунарског смера ове школе. Кроз интерактивне радионице  ученици су се упознали  са ласерима, сензорима, електронским компонентама, са начином повезивања истих, као и са основним концептима криптографије.

Пројектом „(Не)могућа мисија“ кроз садржаје из физике, математике  и  информатике ученицима се пружа шира слика наставних садржаја које су већ усвајали у редовној настави,радећи на међупредметном повезивању различитих садржаја и упућујући их у нове научне теме. .Циљна група су били ученици првог и другог разреда Гимназије који су овим радионицама стекли знања о законима оптике, принципом рада ласера, других електронских компоненти, начином повезивања истих, као и са основама крипторафије као математичке гране.

   Током четири радионице које чине овај пројекат ученици Ужичке гиманзије  подељена у групе су упознати са темом пројекта кроз добијене материјале и радне свеске у којим се налазе упутства и теоријски оквир са којим их едукатори упознају, потребан за реализацију пројектних задатака.  Уз помоћ едукатора и њихових упутстава, најпре су шифровали поруку уз помоћ знања из криптографије и написаног програма, а потом сами монтирали алармни систем повезивањем сензора, ласера и осталих електронских компоненти, са циљем да у што већој мери отежају противничком тиму да дође до поруке коју треба дешифровати. Ученици који успеју да дођу до тражене поруке, дешифрују је на основу знања стеченог током предавања о криптографији и упутству за дешифровање, коришћењем одговарајућег програма на рачунару. Након проглашења победничке групе, дипломе добијају сви учесници радионице.

Кроз пројекат „(Не)могућа мисија“  се обраћа пажња и на професионалну орјентацију ученику кроз информације на којим факултетима се обрађују теме научене на радионици.Ученици такође овим пројектом повезујући раније стечена искуства и знања са новим садржајима, развијају аналитичко мишљење и моћ запажања. Едукатори на пројекту који користе предности савремених наставних технологија, постижу боље ефекте у процесу преношења и усвајања знања. Учесници радионица су развили  тимски дух, бољу међусобну комуникацију, сарадњу и подигли ниво дигиталних компетенција.