Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

”ЗАРОБЉЕНИ У ТАМИ” у Ужицу

 Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице реализује три радионице у оквиру пројекта „Заробљени у тами“ који се финасира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионице су реализоване 03. јуна, у основној школи „Нада Матић“ Ужице  у којима су учествовали ученици четвртог разреда ове школа. На овим радионицама се кроз практичне примере објашњавају одређене физичке законитости електромагнетизма и њихова примена у свакодневном животу  кроз демонстративне огледе.

Пројектом „Заробљени у тами“   ученицима се покушало приближити   градиво које се учи у школи. Такође се утицало на развијање тимског и такмичарског духа,    као и  развијање комунакционионих и социјалних вештина.   Циљна група су били ученици четвртог разреда основне школе који су  кроз низ једноставних и занимљивих активности упознали занимљивију страну науке  и стекли основе физике  у свакодневном окружења кроз низ демонстративних примера и огледа.

Tоком три  радионице које чине овај пројекат деца четвртог разреда  подељена у групе  су  се најпре упознали са елементарним законима електромагнетизма,   а затим су уз помоћ водитеља радионица  наводили једноставне примере онога што су научили. Користећи добијени материјала учесници су правили хемијске изворе енергије који су довољни да напајају малу сијалицу која ће им помоћи да осветле пут . Након тога уследио је квиз ,,Шта смо ново научили“ где учесници по групама приказали стечено знање. На крају радионице свим учесницима су додељене дипломе за активно учешће у пројекту. 

Један од циљева овог пројекта је био  да се ове активности које се могу лако направити и које не захтевају велика материјална улагања имплементирају у процес наставе. Пројектом се јача и професионала компетенција наставника разредне наставе за реализацију садржаја природних наука.

„ПОМОЗИМО ПРИРОДИ КОЛИКО И ОНА ПОМАЖЕ НАМА“ у Ужицу

 Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице реализује четири радионице у оквиру пројекта „Помозимо природи колико и она помаже нама“, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоције науке. Радионице су реализоване 28. марта 2022. године, у Научном клубу Ужице у којима су учествовала деца виших разреда из основних школа из Ужица, као и прве године Техничке школе „Радоје Љубичић“ из Ужица. Овим радионицама се помаже ученицима да се упознају са еколошким проблемима и да споје знања из више наука како би решили ове проблеме. 

Пројектом „Помозимо природи колико и она помаже нама“ успешно је подигнут ниво свести младих о значају заштите животне средине са стране физике, хемије и екологије и  њихово схватање размера штетног утицаја на околину. Радионице су намењене ученицима виших разреда основних школа, као и једном делу нижих разреда средњих школа. Учесници радионица су присуствовали едукативном  и експерименталном делу предавања кроз које су обновили своја знања и показали висок степен интелектуалне радозналости  и успели  да примене ова знања и вештина кроз експерименталне задатке. 

C:\Users\Korisnik\Desktop\New folder (2)\122437940_1248814605489715_5532450713211266619_n.jpg

Током четири радионице које чине пројекат “Помозимо природи колико и она помаже нама. “ ученици  су најпре кроз предавања прошли кроз појмове као што су киселе кише, глобално загревање и радиоактивност у нашој околини. Након тога, ученици посматрају уз помоћ едукатора огледе везане за хемију, физику и биологију а који показују узроке и пооследице загађења природе.  На основу свега наученог ученици  по групама добијају задатак да осмисле могућа решења за све наведене врсте загађења из њихове околине и презентују оно што су урадили кроз малу смотру ликовних радова и усмено излагање ученика.  У завршном делу радионице организована је додела диплома свим учесницима радионице као и наставницима који су довели ђаке. 

Један од битних циљева овог пројекта је развијање логичког и апстрактног мишљења као и критичког става кроз учење и  развијање вештине јасног и прецизног изражавања путем усмених презентација.  И на крају,  најважнији циљ пројекта је учење о екологији која је недовољно или врло мало заступљена у настави.

(НЕ)МОГУЋА МИСИЈА у Ужицу

 Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице реализовао је четири радионице у оквиру пројекта „(Не)могућа мисија“ који се финасира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионице  су одржане 16. новембра 2021. године, у Ужичкој гимназији  у којима су учествовали ученици првог и другог разреда рачунарског смера ове школе. Кроз интерактивне радионице  ученици су се упознали  са ласерима, сензорима, електронским компонентама, са начином повезивања истих, као и са основним концептима криптографије.

Пројектом „(Не)могућа мисија“ кроз садржаје из физике, математике  и  информатике ученицима се пружа шира слика наставних садржаја које су већ усвајали у редовној настави,радећи на међупредметном повезивању различитих садржаја и упућујући их у нове научне теме. .Циљна група су били ученици првог и другог разреда Гимназије који су овим радионицама стекли знања о законима оптике, принципом рада ласера, других електронских компоненти, начином повезивања истих, као и са основама крипторафије као математичке гране.

   Током четири радионице које чине овај пројекат ученици Ужичке гиманзије  подељена у групе су упознати са темом пројекта кроз добијене материјале и радне свеске у којим се налазе упутства и теоријски оквир са којим их едукатори упознају, потребан за реализацију пројектних задатака.  Уз помоћ едукатора и њихових упутстава, најпре су шифровали поруку уз помоћ знања из криптографије и написаног програма, а потом сами монтирали алармни систем повезивањем сензора, ласера и осталих електронских компоненти, са циљем да у што већој мери отежају противничком тиму да дође до поруке коју треба дешифровати. Ученици који успеју да дођу до тражене поруке, дешифрују је на основу знања стеченог током предавања о криптографији и упутству за дешифровање, коришћењем одговарајућег програма на рачунару. Након проглашења победничке групе, дипломе добијају сви учесници радионице.

Кроз пројекат „(Не)могућа мисија“  се обраћа пажња и на професионалну орјентацију ученику кроз информације на којим факултетима се обрађују теме научене на радионици.Ученици такође овим пројектом повезујући раније стечена искуства и знања са новим садржајима, развијају аналитичко мишљење и моћ запажања. Едукатори на пројекту који користе предности савремених наставних технологија, постижу боље ефекте у процесу преношења и усвајања знања. Учесници радионица су развили  тимски дух, бољу међусобну комуникацију, сарадњу и подигли ниво дигиталних компетенција.

ФОРМУЛУ ИЗРАЧУНАЈ ЗДРАВЉЕМ СЕ НАОРУЖАЈ у Ужицу

Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице реализује четири радионице у оквиру пројекта „Формулу израчунај здрављем се наоружај“ који се финасира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионице су реализоване 26. октобра 2021. године, у основној школи „Нада Матић“ Ужице  у којима су учествовали ученици четвртог разреда ове школа. Кроз интерактивне радионице  ученици  су се упознали са принципима здраве исхране кроз стицање знања о саставу и енергетској вредности намирница 

Пројектом „Формулу израчунај здрављем се наоружај“ се подстиче креативност и интелектуална радозналост ученика,  и олакшава ученицима да разумеју суштину наставних садржаја,, такође се олакшава ученицима да усвоје и примене функционална знања. Циљна група су били ученици четвртог разреда основне школе који су овим радионицама стекли знања о основним састојцима намирница, њиховом значају и улози у људском организму, упознали се са последиама недовољног или прекомерног уношења појединих састојака намирница и болестима до којих оне доводе. 

Током четири радионице које чине овај пројекат деца четвртог разреда  подељена у групе су помоћу декларација са производа преписивала састојке и заједно извлачили закључке о састојцима хране, док је предавач појашњавао њихову улогу и набрајао остале намирнице које их садрже. Ученици су затим на основу табеларних података израчунавали потребну количину намирница која обезбеђује потребну енергетску вредност, затим је  свака група на основу ранијих закључака састављала здрав јеловник и заједничким радом правили пирамиду исхране која остаје у школи. Такође су се бавили рачуњањем личне дневне потребе за храном и формирали дневни јеловник;  као и наводили  опасности од конзумирања „брзе хране“.  Након успешно завршених радионица сви учесници су награђени дипломама. 

Кроз ове радионице се показало да код обрађивања битних наставних тема и њиховим повезивањем са објектима у реалности добија се знатно већа мотивисаност и ученика и професора разредне наставе и знатно опширније и трајније знање о наставним садржајима. 

ПРЕДВИДИ – ПОКРЕНИ – ПРИКАЖИ у Ужицу

Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице реализује две радионице у оквиру пројекта „Предвиди – покрени – прикажи“ који се финасира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионице су реализоване 19. и 20. октобра 2021. године, у основним школама „Слободан Секулић“ и „Душан Јерковић“ Ужице  у којима су учествовали ученици петог и шестог  разреда из поменутих школа. Основна идеја  пројекта је обучавање ученика за решавање атрактивних математичких задатака и извођење физичких експеримената уз јавни наступ пред вршњацима.

Пројектом „Предвиди – покрени – прикажи“се развијају међупредметне компетенције, развија се способност давања научних објашњења код ученика учи решавању проблема и предузимљивости. Такође се развијају мануелне вештине (које итекако недостају данашњим ученицима) и  подстиче вербализација знања кроз ученичко презентовање продуката рада. Циљна група су ученици старијих разреда основне школе и сви они  који желе да развију вештину јавног наступа и науче садржаје физике и математике кроз занимљив и интерактиван приступ. Путем математичких трикова и откривене математичке тајне које стоје иза њих.

Током две радионице које чине пројекат „Предвиди – покрени – прикажи“ деца из ужичких основних школа најпре су кроз интерактивне радионице повезивали и проширивали знање у области математике и физике кроз вршњачко учење, посматрали извођење математичких трикова и откривали математичке тајне које стоје иза њих. Радионице обухватају и атрактивне огледе из физике који на први поглед ученицима делују неизводљиво. Осим проширивања знања  из математике и физике, предвиђене су специфичне вежбе презентације наученог којима се подстиче квалитет учења, креативно и критичко промишљање, јача самопоуздање како би у својим школама и сами извели мали научну представу.

Кроз ове разигране радионице код учесника се развио позитиван став према науци, подстакао њихову радозналост и научио их да иза свих природних појава стоји научно објашњење. 

„ДА ЛИ БИЉКЕ И ЖИВОТИЊЕ ЗНАЈУ ФИЗИКУ?“ у Ужицу

Научни клуб Регионалног центра за профеисонални развој запослених у образовању Ужице реализује четири радионице у оквру пројекта „Да ли биљке и животиње знају физику?“ који се финасира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионице су реализоване 25. маја 2021. године, у Научном клубу Ужице у којима су учествовали ученици старијих разреда из основних школа из Ужица. Замисао пројекта је да се кроз низ занимљивих садржаја и презентација ученицима омогући другачији и занимљивији приступ градиву из физике и биологије.

Пројектом „Да ли биљке и животиње знају физику?“ се развијају међупредметне компетенције код ученика (биологија и физика) и тиме им се омогућава да самостално повезују знања из различитих предмета чиме стичу функционална знања и вештине. Циљна група су ученици старијих разреда основне школе. Учесници радионица, уз помоћ једноставних питања и задатака имају за циљ да препознају код биљака и животиња где се у њиховом понашању крије физика и биологија и да то потврде применом различитих експеримената.

Током четири радионице које чине пројекат „Да ли биљке и животиње знају физику?“ деца из ужичких основних школа најпре кроз занимљиве презентације и питалице уче примену у науци сонара који поседују делфини, ехолокације код слепих мишева, демонстрацију лета птице, како мачке користе основне законе физике, спектар чујности звукова код различитих врста животиња и остале занимљивости везане за физиолошка обележја животињског и биљног света. А затим путем интерактивних експеримената процес учења учине још занимљивијим и креативнијим и лакше повезују са другим постојећим знањима. У завршном делу ученици су проверали научено кроз мини квизове и добили дипломе за активно учествовање на радионици.

Као додатак традиционалној настави ове радионице повећавају мотивисаност ученика за праћење наставе из биологије и физике и подстичу активно укључивање ученика и развој апстрактног мишљења кроз решавање задатих проблема и сам експерименталан рад.

ЈА – ЧУДЕСНО МАЛО БИЋЕ

 Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице реализује четири радионице у оквиру пројекта „Ја – Чудесно Мало Биће“, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоције науке. Радионице су реализоване 21. октобра 2020. године, у Научном клубу Ужице у којима су учествовала деца из предшколске установе и основних школа из Ужица. Овим радионицама кроз различите теме  и садржаје, омогућиле су деци да разумеју свет који их окружује и начин функционисања сопственог тела. 

 Пројектом „Ја – Чудесно Мало Биће“ промовишу се природне науке кроз Монтесори метод и Космичко образовање. Деца се упознају са деловима људског тела, начином функционисања органа и важности сваког од њих. Циљна група су деца предшколског и раног школског узраста. Кроз Монтесори метод и област која се односи на природне науке, по принципу од конкретног ка апстрактном, деца се упознају са деловима људског тела кроз радионичарски начин рада. 

Током четири радионице које чине пројекат “ЈА – Чудесно Мало Биће“ деца предшколског и раног школског узраста су најпре уведена у тему кроз рецитацију „Ја сам људско биће“ из Буквара дечјих права, затим се настављају питања шта све човек има на телу што видимо, а шта се налази унутар нас, како тело функционише. Затим их упознајемо са силуетом човека са органима на чичак, деца сама стављају органе на места где припадају. У наставку свака група деце добија одређен материјал везан за људско тело или Монтесори картице и раде на њима, свака група испробава понуђене материјале. На крају радионица износе своје утиске и деца добијају дипломе. 

Кроз упознавање деце са функционисањем људског тела упознајемо их са тимским радом и принципом поступног учења од једноставнијег ка компликованијем, као и промоцију самог Монтесори метода учења. 

НОЋ ИСТРАЖИВАЧА У УЖИЦУ

Више од 500 истраживача и љубитеља науке учествовало је у програмима Ноћи истраживача у Ужицу

Током десете Ноћи истраживача која је одржана  у Ужицу, од 23. до 27. септембра, у организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, у разним програмима учествовало је око 500 истраживача и љубитеља науке.

Јубиларна, десета Европска ноћ истраживача под слоганом „Десета ноћ, кроз знање даје моћ!“ промовисала је вредности културног наслеђа и значај локалне средине наставницима, суграђанима, а најпре ученицима. Ова манифестација је имала за циљ да науку приближи грађанима, а напре младима на занимљив начин.

У оквиру програма одржане су радионице и трибине о дигиталној интелигенцији, великим открићима, старој српској ћириличној штампарији, фотосинтези уживо, ужичкој периодици, малој музејској ковачници новца, трибина о вештачкој интелигенцији, као и документарни филм о значајним Ужичанима с почетка прошлог века.

Партнери у реализацији Европске ноћи истраживача у Ужицу били су Градски културни центар, Историјски архив и Народни музеј Ужице, где су се, поред Научног клуба, одвијале три програмске целине. Значајни партнери су били и све основне и средње школе са подручја Ужица које су активно учествовале у свим програмима у оквиру манифестације.

Европска Ноћ истраживача у Србији финансирана је из програма „ХОРИЗОН 2020“ који представља највећи програм Европске уније за истраживање и иновационе делатности, а у оквиру потпрограма Марија Склодовска-Кири. Програм Научног клуба Регионалог центра за професионални развој запослених у образовању Ужице ове године је, као и увек подржао Центар за промоцију науке Београд.

М3 У УЖИЦУ

У оквиру манифестације Мај, месец математике која се реализује у сарадњи са Центром за промоцију науке Београд одржана је прва радионица „Математичке мозгалице”

Радионици су присуствовали ученици петог и шестог разреда ОШ „Нада Матић” из Ужица, док су ауторки Александри Весовић, наставници математике у спровођењу радионице помагали ученици шестог и седмог разреда ОШ „Емилија Остојић” из Пожеге.

Након уводног разговора са децом приказани су им логички задаци распоређени по Научном клубу (острво са благом, кругови у боји, низови бројева, пентаминионс, Ханојске куле, формирање коцки и слично)  који су учесници решавали уз помоћ ученика асистената. Деца су радо постављала питања и погађала решења логичких загонетки. Затим су ученици волонтери презентовали логичке мозгалице (Аритметички магички трик, бинарни кодови, логички низови бројева) која су деца у групи у такмичарском духу са успехом решавала. Да је радионица била успешна показује и чињеница да је један број деце остао и након радионице да решава постављене задатке.

”БИЗИКА ЉУДСКОГ ОКА” У УЖИЦУ

Радионице у оквиру пројекта „Бизика људског ока“ који је одобрен и подржан на конкурсу Центра за промоцију науке Београд, реализоване су у просторијама Научног клуба у Ужицу 07.03.2019 године

Циљ овог пројекта је популаризација науке и упознавање ученика са законима геометријске оптике, морфологијом и аномалијама ока кроз низ демонстративних огледа, што ученицима приближава градиво које уче у школи.

На четири радионице учествовали су ученици и наставници из Ош „Душан Јерковић“, ОШ „Прва основна школа“, ОШ „Богосав Јанковић“ и Ош „Слободан Секулић“ са својим наставницима присуствовали радионицама.

Након едукативног дела и кратке презентације ученици су извлачили картице са занимљивостима где су се имали прилику да се сазнају неке нове и занимљиве ствари о људском оку. Након тога се прешло на експериментални део где је учесницима демонстриран 3Д модел ока. У креативном делу радионице ученици су били подељени у групе и имали су задатак да направе модел људског ока од материјала који су добили од едукатора, а касније су слагали слагалицу људског ока и упознали са  оптичким сетом путем кога им је демонстриран рад људског ока са аспекта физике. Завршни део радионица чинио је квиз и додела диплома учесницима радиница.