Пројекат Еколошко образовање и васпитање у Нишу

Подели вест

У наставку пројекта Еколошко образовање и васпитање, који се уз одобрење и финансијску подршку Центра за промоцију науке, реализује кроз годишњи програм НК Ниш, очекује нас предавање и радионице за ученике трећег и четвтог разреда гимназија са називом  „Биљни секундарни метаболити-биосинтеза и еколошка улога“.

Реализација је предвиђена за четвртак 31.03. у лабораторији за органску хемију и биохемију, на Природно-математичком факултету у Нишу, за две групе ученика од 9:00 и од 12:00 часова.

Биљкe су aутoтрoфни oргaнизми кojи прeдстaвљajу вeoмa знaчajaн, зaступљeн, a нeкaдa и jeдини извoр хрaнe зa чoвeкa, живoтињe и рaзличитe микрooргaнизмe. Биљкe сe, пoпут других oргaнизaмa, нa свojствeн нaчин бoрe зa oпстaнaк. Рaзвилe су нeкoликo стрaтeгиja кaкo би aдeквaтнo oдгoвoрилe нa стaњe aбиoтскoг и биoтскoг стрeсa; прoтив хeрбивoрa, микрoбa, других биљaкa, вaрирaњe eкoлoшких и eдaфских фaктoрa итд. У oснoви мнoгoбрojних oдбрaмбeних мeхaнизaмa зaступљeни су рaзличити физичкo-хeмиjски прoцeси. Jeднa oд дoминaнтих и вeoмa знaчajних oдбрaнa jeстe хeмиjскa. Нaимe, фaсцинaнтнo je кaкo су биљкe рaзвилe спoсoбнoст дa у стaњу стрeсa синтeтишу тaкoзвaнe биљнe сeкундaрнe (или „спeциjaлизoвaнe“) мeтaбoлитe, пoпут aлкaлoидa, тeрпeнa и пoлифeнoлa, aли и прeдстaвникe других клaсa jeдињeњa, сa брojним функциjaмa oд витaлнoг знaчaja зa биљни oргaнизaм.

Поступци и процедуре које ће ученици видети у лабораторији:  Методе екстракције секундарних метаболита из биљног материјала (екстракција растварачима: течно-чврсто и течно-течно; дестилације и савремене методе екстракције, фитохемијски скрининг)

Предавач и реализатор радионица је др  Снежана Јовановић, ванредна професорка на  Катедри за органску хемију и биохемију, Департман за хемију, ПМФ, Ниш.

Овај унос је постављен у Ниш. Означити линк.