Биоремедијација у Кикинди

Подели вест

Научни клуб Центра за стручно усавршавање реализује предавање
на тему: „Биоремедијација – еколошка метода у ремедијацији оштећених екосистема“, које је финансирано по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Предавање ће се одржати у научном клубу Кикинда 06. новембра са почетком у 17 сати. Циљ предавања је да се ученици основних и средњих школа упознају са еколошкимметодама, које се користе за санацију оштећених екосистема кроз примере из праксе. Такође, предавање има за циљ и подизање нивоа свести код младих о значају очувања биодиверзитета.
Предавач: Данка Радић


Интезиван индустријски развој условио је употребу различитих
једињења вештачког порекла, која никада нису постојала у природи. Поред тога, почетком двадесетог века човек је у пољопривреду увео и употребу минералних ђубрива, пестицида и високо приносних генотипова биљака. Поред производње фосилних горива, интензивна пољопривредна производња се сматра једним од најагресивнијих утицаја човека на животну средину. Ово се односи и на нашу земљу, где се као последица индустрије и рударства генерише велика количина различитог отпада, претежно са повећаним садржајем тешких метала и различитих органских једињења, који се несметано изливају у реке и језера. Како би се решили проблеми загађења, примењују се различите методе. Биоремедијација представља добру алтернативу конвенционалним методама, где употребом микроорганизама долази до потпуне биолошке трансформације органског отпада под контролисаним условима, или до концентрација испод нивоа предвиђених законском регулативом. Захваљујући овој методи, не долази до нарушавања екосистема, па стога представља ефикасни и економски прихватљив начин третирања загађених вода и земљишта.