Пројекат Еколошко образовање и васпитање у Нишу

Подели вест

Трећа активност у пројекту „Еколошко образовање и васпитање“ , који се уз финансијску подршку Центра за промоцију науке, реализује кроз годишњи програм Научног клуба Ниш, планирана је за понедељак 21.02.2022. г. од 19:00 часова и биће преношена путем ЗУМ платформе.

Од 13 оп­штих ци­ље­ва оба­ве­зног обра­зо­ва­ња,два се од­но­се на вас­пи­та­ње и обра­зо­ва­ње за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не и гла­се:

–   сти­ца­ње зна­ња о при­род­ним ре­сур­си­ма, њи­хо­вој огра­ни­че­но­сти и одр­жи­вом ко­ри­шће­њу;

–   сти­ца­ње зна­ња о по­тре­би за­шти­те, об­но­ве и уна­пре­ђи­ва­њу жи­вот­не сре­ди­не.

Са ли­сте спе­ци­фич­них ци­ље­ваиз­дво­ји­ли смо онај ко­јим се од­ре­ђу­је циљ да обра­зо­ва­ње раз­ви­ја свест о зна­ча­ју за­шти­те и очу­ва­ња при­ро­де и при­род­них ре­сур­са. Из тих разлога организујемо предавање „ Значај шумских екосистема“ . Реализатор предавања је Биљана Крстески , шумарски инжењер , запослена на месту координатора за заштићена добра у Заводу за заштиту природе Србије.

Да би се сачували шумски екосистеми, односно екосистеми уопште, потребно је штитити не само биљне и животињске врсте већ и њихова станишта. Законом о заштити животне средине одређене су врсте заштићених подручја односно природних добара. У заштићеним природним добрима омогућава се одржавање и очување екосистема а самим тим и заштита појединих угрожених биљака и животиња

Циљ пројекта је да схватимо да ћемо еколошке проблеме морати да решавамо
искреним разумевањем и уважавањем односа између човека и природе.