Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

AQUA свет предавања у Нишу и Крагујевцу

Позивамо Вас да узмете учешће у пројекту AQUA свет који кроз своје годишње програме реализују Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац, а који подразумева присуство онлајн предавањима –путем ЗУМ платформе током октобра месеца.

1. „Eкoлoгиja мoрa и хeмиja мoрскe срeдинe – утицaj зaгaђивaчa нa мoрски eкoсистeм“ –18.10. 2021., 19:00-20:00 часова

2. „Свиjeт приднeних зajeдницa jужнoг Jaдрaнa”- 25.10.2021., 19:00-20:00 часова

Предавање „ Eкoлoгиja мoрa и хeмиja мoрскe срeдинe – утицaj зaгaђивaчa нa мoрски eкoсистeм “

18.10.2021. у 19:00

др Данијела Јоксимовић, виши научни сарадник, Институт за биологију мора Котор, Црна Гора;

*Руководилац је лабораторије за хемију мора и океанографију, а такође руководилац је контроле система квалитета у Института за биологију мора сходно захтевима стандарда MEST EN ISO17025:2018. Члан је радне групе за сигурност хране, ветеринарску и фитосанитарну политику, Поглавље 12 за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској унији. Ужа област истраживања односи се на хемију мора са посебним акцентом на одређивање садржаја тешких метала у морској води, седимету и биолошком материјалу, као и натропогени утицај на квалитет стања морске воде у акваторијуму Бококоторског залива и отвореног дела црногорског приморја.

*Данас се у свету спроводе бројна научна истраживања усмерена на испитивање, унапређење и заштиту животне средине, нарочито вода као ограниченог и осетљивог природног ресурса. Урбанизацијом и индустриализацијом долази до све већег насељавања приобалног подручја укључујући и црногорско приморје. Реке оптерећене отпадним индустријским и комуналним водама доносе велике количине талога оптерећене загађивачима. Својим деловањем човек утиче на природу и загађује је, а то се одражава и на целокупни екосистем.

*Пријављивање за предавања је могуће појединачно или збирно за оба на пријавном листу

Пријаве за НК Ниш: naucniklubnis@gmail.com;

Пријаве за НК Крагујевац: naucniklubkg@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Сви пријављени наставници добијају потврду о стручном усавршавању у установи. Овај пројекат финансира Центар за промоцију науке Београд.

Линк путем којег можете пратити предавање добићете на своју мејл адресу након извршене пријаве. Рок за пријаву за предавање је петак, 15. октобар 2021. године, до 12 часова.

AQUA свет у Нишу и Крагујевцу

Позивамо Вас да узмете учешће у пројекту AQUA свет који кроз своје годишње програме реализују Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац, а који подразумева присуство онлајн предавањима –путем ЗУМ платформе током октобра месеца.

1. Научна шетња кроз Институт за биологију мора у Котору и предавање „Рeсурси мoрскoг рибaрствa-кoришћeњe здрaвe хрaнe из мoрa“ – 11.10.2021., 19:00-20:00 часова

2. „Eкoлoгиja мoрa и хeмиja мoрскe срeдинe – утицaj зaгaђивaчa нa мoрски eкoсистeм“ –18.10. 2021., 19:00-20:00 часова

3. „Свиjeт приднeних зajeдницa jужнoг Jaдрaнa”- 25.10.2021., 19:00-20:00 часова

Предавање „ Рeсурси мoрскoг рибaрствa-кoришћeњe здрaвe хрaнe из мoрa“

11.10.2021. у 19:00

др Александар Јоксимовић, научни саветник, Институт за биологију мора Котор, Црна Гора;

*Директор Института за биологију мора у неколико мандата, биолог рибарства, бави се проблематиком истраживања морских биолошких ресурса, проценом њихове биомасе и моделима за њихово одрживо коришћење. Научни је представник Црне Горе у Генералној Комисији за рибарство Медитерана.

*Море је извор живота- циљ одрживог развоја бр.14. Нa oснoвнoм нивoу, мoрски живoт пoмaжe дa сe утврди сaмa прирoдa нaшe плaнeтe. Moрски oргaнизми знaчajнo дoпринoсe циклусу кружeњa мaтeрије и укључeни су у рeгулaциjу Зeмљинe климе. Oбaлe су дeлoм oбликoвaнe и зaштићeнe мoрским живoтoм, a пojeдини мoрски oргaнизми пoмaжу у ствaрaњу нoвe зeмљe и oбнaвљaњу oштeћeних eкoсистeмa.

Живи oбнoвљиви  биoлoшки рeсурси мoрa су вeлики пoтeнциjaл, и уз oдржививo кoришћeњe, мoгу бити хрaнa будућнoсти. Уз свa мeђунaрoднa нaучнa тeлa, кoja вoдe рaчунa, и нa oснoву мaтeмaтичких и биoлoшких мoдeлa, прeдлaжу мeрe и aктивнoсти, зa рeгулисaњe рибaрствa у грaницaмa oдрживoг, мoжeмo oбeзбeдити дoвoљнo, здрaвe прoтeинскe хрaнe зa стaнoвништвo.

*Пријављивање за предавања је могуће појединачно или збирно за сва три на пријавном листу

Пријаве за НК Ниш: naucniklubnis@gmail.com;

Пријаве за НК Крагујевац: naucniklubkg@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Сви пријављени наставници добијају потврду о стручном усавршавању у установи.

Линк путем којег можете пратити предавање добићете на своју мејл адресу након извршене пријаве. Рок за пријаву за прво предавање је петак, 08. октобар 2021. године, до 12 часова. Овај пројекат финансира Центар за промоцију науке Београд.

Европска ноћ истраживача у Нишу

Поводом обележавања НОЋИ ИСТРАЖИВАЧА, која се дванаести пут организује у Србији, а пети пут у Научном клубу Регионалног центра у Нишу, у петак 24.09.2021. позивамо Вас да учествујете у занимљивим садржајима које смо организовали. Онлајн активности одржавају се преко Зум платформе , а предавачи нам долазе са Природно – математичког факултета у Нишу, Института за ратарство и повртарство из Новог Сада, Гете –Института из Београда и Удружења Екогенеза из Београда. Учесници предавања и радионица, сазнаће податке о хемијским процесима који прате технолошки поступак и интересантне информације о добијању пива; шта су солитарне пчеле и каква је њихова улога у екосистемима; зашто је битно да се све већи број људи информише о еколошким темама , шта је дигитални факултет за децу и како се може учити на новој платформи Гете-Института, као и како се проблемски задаци могу решавати кроз забаву. Са иницијативом Школе: “Партнери будућности“ упознаће нас гимназијалци једне нишке гимназије.

Овогодишњи програм за све заинтересоване на линку: Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81320313852?pwd=R21kLytTUklzVzUvaHlTNGV3b2lkUT09
Meeting ID: 813 2031 3852 Passcode: yNU6Dy

Европска ноћ истраживача у Србији финансирана је из програма Хоризонт 2020, који представља највећи програм Европске уније за истраживање и иновационе делатности, а у оквиру потпрограма „Марија Склодовска-Кири“. Овогодишња манифестација у Србији се реализује кроз један пројекат.

Пројекат Reconnect Restart 3 (Research, Connections, Networks and Culture)води Креативно едукативни центар из Новог Сада, а партнери на овом пројекту су Универзитет у Новом Саду,  Удружење научних комуникатора – НАУКОМ, Центар за промоцију науке и Висока техничка школа струковних студија Суботица.

Све информације о садржајима и дешавањима овогодишње Европске ноћи истраживача могуће је проверити на сајту www.nocistrazivaca.rs, као и на Фејсбуку, Јутјубу и Инстаграму

Пројекат “ Нa тaлaсимa нoвих знaњa“ у Нишу

Дeсeти прojeкaт гoдишњeг прoгрaмa НК Ниш “ Нa тaлaсимa нoвих знaњa“ рeaлизуje сe у Рeгиoнaлнoм цeнтру у пeриoду 5-6.06.2021. године. Реализацију пројекта омогућио је Центар за промоцију науке Београд.

Прoгрaм прoмoвишe физику и фoкусирa сe нa aктивнoсти тумaчeњa прирoдних пojaвa, мeрeњeм oдрeђeних вeличинa. Maтeмaтички фoрмaлизaм нa кoмe пoчивa oписивaњe тaлaсa, билo мeхaничких, билo eлeктрoмaгнeтних нajчeшћe je прeпрeкa у ствaрaњу интeрeсoвaњa зa дубљe рaзумeвaњe и тумaчeњe прoблeмa, и чeстo oдгoвaрa сaмo учeницимa кojи су нaпрeдни у мaтeмaтици. Кaкo би сe oвa прeпрeкa прeмoстилa, a тумaчeњe звучних и eлeктрoмaгнeтних тaлaсa oствaрилo нa другaчиjи, инвeнтивaн, и у циљу , зa учeникe, пoдстицajaн нaчин, oсмишљeнe су рaдиoницe крoз кoje би сe мoглo oствaрити пoдстицaњe учeникa кa дубљeм рaзумeвaњу кao и нaклoнaoсти кa прoучaвaњу прирoдних пojaвa.

Иако су звук и светлост, као и неки други делови електромагнетног спектра, појаве које се интуитивно поимају, научно тумачење законитости није сасвим једноставно. Истовремено предвиђено је повезивање са утицајима на животну средину таласа присутних у природи и таласа генерисаних људском делатношћу.

5.јун 10:00-12:00

Радионица – Зашто су таласи таласасти?

Радионица – Које је боје звук?

Радионица – Поглед у оглед

5. јун 17:00 -18:30

Научна шетња

6. јун 11:00 -13:00

Квиз- Како звучи питање?

Аутор и водитељ: мр Ивана Круљ, професор физике

Пријављивање је до 31. маја, преко имејла: info@rcnis.edu.rs 

Недеља хемије-хемија и уметност у Нишу

Наставници хемије основних и средњих школа и ученици средњих школа , имаће прилике да у периоду 5-7.04.2021. учествују у пројекту Недеља хемије- хемија и уметност. Пројекат је одобрен по годишњем програму, реализује се уз финансијску помоћ Центра за промоцију науке, на интернету, посредством Зум платформе.

Пројекат почиње 5. априла 2021. у 19:00 часова предавањем за наставнике. Тема је примена хемије у проучавањеу културног наслеђа, предавач проф др Весна Станков Јовановић, са Департмана за хемију Природно математичког факултета у Нишу. Затим се програм наставља радионицама за средњошколце које прате програм предавања. Радионице ће се реализовати у терминима 6.04.2021. и 7.04.2021. од 19:00 часова.

Прва радионица: Пигменти у храни: носиоци боје и друге важне особине и улоге; предавач доц. др Снежана Јовановић (Департман за хемију, ПМФ Ниш).
Друга радионица: Додај свету мало боје: Индикатори –виртуози у хемијској анализи, предавач доц.др Јелена Мрмошанин (Департман за хемију, ПМФ Ниш).

Други део пројекта обухвата радионице, које ће уживо током маја месеца бити реализоване у лабораторијама Департмана за хемију, ПМФ-а Ниш: Стварање живописних „хемијских пејзажа“ кроз различите експерименте.Пријава за учешће доступна је свим ученицима и наставницима школа из округа Нишавски, Пиротски и Топлички.

Пројекат Питај и смишљај

По плану активности  годишњег програма Нучног клуба, у суботу 3.априла 2021. реализује се трећи онлајн сусрет у пројекту „Питај и смишљај – развијање комуникативних вештина и мотивисаности младих кроз истраживања и разговоре са истакнутим Србима савременицима“. Пројекат је одобрен од стране Центра за промоцију науке Београд. 

За трећи сусрет заказан је разговор са писцем Владимиром Пишталом. Владимир Пиштало, добитник НИН-ове награде за 2008.г. један је од најзначајних савремених српских писаца.Тема разговора у суботу са господином Пишталом је  Тесла- Инспирација науци и књижевности. Владимир Пиштало, као неко ко  је  живео у Америци, говориће о везама Америке и Србије кроз Николу Теслу, прикупљању материјала за романе о Николи Тесли, утицају Теслине научне мисли на књижевност и утицај књижевности на Теслу. Разговор треба да подигне ниво знања ученика о Николи Тесли, такође да донесе смернице ученицима како да пишу приче и есеје који су базирани на фактографским подацима или који су инспирисани стварним личностима.

У пројекту учествује 30 ученика нишких гимназија. Модератор током разговора је Милица Вучковић, професор књижевности и српског језика, која је аутор пројекта. 

Пројекат Романтизам из другог угла у Нишу

У Научном клубу Ниш, за 24.03.2021. заказана је  онлајн презентација   пројекта Романтизам из другог угла. Пројекат је одобрен као део годишњег програма и финансијски је подржан од стране Центра за промоцију науке. 

Ученици  четвртог разреда Економске школе у Нишу и њихова професорка српског језика Оливера Аризановић  почели су реализацију овог пројекта пре месец дана , када су на основу анегдотског материјала обликовали одређени текст и дали му драмску форму.  На интересантан начин ученици ће  представити овај књижевно-уметнички покрет . У  представу су уграђене композиције настале по текстовима  романтичара, које су иначе јавности познате, али не као песме романтичра, него као строградске или изворне народне песме. Циљ пројекта је  промовисање српске књижевности, традиције  и културе на занимљив, духовит и пријемчив начин и подстицање потребе за самообразовањем кроз истраживање.  

Романтизам у српској књижевности обухвата период од 1848. до1870. године . Сви присутни пратиоци на Зум платформи моћи ће да упознају романтичаре кроз  четири сегмента и то: уводно представљање, упитник за учеснике, снимљен материјал ( 18 минута рецитовање и певање ) и квиз који води до циљева пројекта. Пројекат је замишљен као  подучавање на забаван и духовит начин о мало познатим чињеницама о представницима српског романтизма, које код публике  покреће потребу да додатно истражује и учи. Учесници , који испрате све сегменте представе сазнаће  који су песници  у питању. 

Видео запис овог догађаја налазиће се на блогу Економске школе у Нишу и ЈТ  каналу Научног клуба и моћи ће да га и након премијерног приказивања погледају и други ученици и наставници. 

Истине и заблуде о… вакцинацији у Нишу

Трећа трибина у оквиру пројекта „У одбрану науке!“заказана је за петак 12.03.2021. 18:00 – 20:00 часова.

Пројект: “У одбрану науке!” има за циљ да расветли истине изаблуде о неким актуелним питањима која се тичу зрачења, вештачке интелигенције, вакцинације и, генерално, утицаја псеудонауке и теорија завере на тренутно стање људи током пандемије. Пријављивање је обавезно на пријавном листу Научног клуба до 11.03.2021. на info@rcnis.edu.rs.

Учесници: Први блок: др Лукић

– Које вакцине су обавезне и зашто?

– Које још вакцине треба увести у редовни календар вакцинације?

– Да ли је вакцинација деце безбедна?

– Које су опасности избегавања вакцинације?

Други блок: А. Јовичић

– Епидемијски модели и улога имунизације у превенцији и сузбијању епидемија

– Колективни имунитет и цикличност епидемија како у пре-вакциналном периоду тако и након увођења неке вакцине у календар имунизације.

Трећи блок: Д. Такић Миладинов

– Да ли је истина да су вакцине пребрзо стигле?

– Могу ли да нам мењају ДНК?

– Митови о вакцинама из угла молекуларног биолога

Четврти блок: Др Ивковић

– Антивакцинашки покрет

– Механизми деловања и највеће заблуде које припадници покрета шире

– Колико је овакво деловање опасно?

Пети блок:

– Дискусија и питања присутних

Учесници:

– Др Љиљана Лукић, дипломирала медицину на Мед. факултету у Београду, специјализирала педијатрију на клиници у Тиршовој, поседује дугогодишње искуство у раду са децом различитог узраста. Од 2007. води специјалистичку педијатријску ординацију “Др Лукић” где обавља опште, педијатријске, систематске и ултразвучне прегледе, као и вакцинацију деце.

– Александар Јовичић, дипл. инжењер за пројектовање информационих система, бави се областима медицинске информатике и анализе епидемиолошких података. Годинама прати јавно-здравствене претње у региону и свету.

– Дијана Такић Миладинов, дипл. молекуларни биолог и физиолог. Запослена у ДНК лабораторији Завода за судску медицину у Нишу

– Др спец радиологије Александар Ивковић, медицински факултет и специјализацију је завршио у Нишу, усавршавао се у Марибору, на Харварду и на универзитету у Тексасу. Води дијагностички центар „НеоМаг“ и блог „Људи и остале лажи“, путем ког промовише науку и бори се против заблуда о науци. Консултант је у различитим медијима по питању пандемије и аутор више чланака на ту тему.

– Стеван Станојевић, координатор пројекта и модератор трибине, дипл. психолог, мастер педагог и психотерапеут под супервизијом. Заступник је Центра за психолошку едукацију „Психонега“ у коме поред задужења едукатора, обавља и саветодавни и терапијски рад с клијентима.

Пријављивање је обавезно на пријавном листу Научног клуба до 11.03.2021. на info@rcnis.edu.rs.

-Сви пријављени учесници добиће линк за приступ платформи Zoom дан пре реализације. Присутни наставници који трибину прате преко Zoom- a, добијају потврду о стручном усавршавању на 2 сата на своју е мејл адресу. Потврде издаје Регионални центар Ниш. (Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, „Сл.гласник број 48/18“).

Овај пројекат је један од десет пројеката који се реализују у оквиру годишњег програма Научног клуба. Реализацију пројеката омогућио је Центар за промоцију науке из Београда.

Пројекат D Set Lab у Нишу

D Set Lab је пројекат одобрен је од стране Центра за промоцију науке по јавном позиву за 2020. годину. Намењен је ученицима седмог и осмог разреда основне школе и првог и другог разреда средњих школа. Његова реализација почиње у Научном клубу Ниш.

Акустика и оптика су области физике и технике на које је сваки човек неминовно упућен.Усвајање основних концепата ових области, са развојем нових технологија, добија додатно на значају. На основу ових предикција осмишљен је пројекат , којим ће се ови концепти представити ученицима кроз интерактивност, анализу, индуктивно-дедуктивно закључивање и иновативни практични рад.

Пријављени ученици биће распоређени у групе у оквиру којих ће реализовати дигиталне лабораторијске вежбе. Ове радионице за ученике реализују се онлајн сваке суботе у марту месецу. Ученици добијају материјал за рад, који ће бити пратећи материјал дигиталних садржаја. Пројектом је предвиђена реализација десет лабораторијских вежби из области акустике и оптике. Пријављивање за учешће у пројекту је у периоду 17-24.02.2021.године.

Аутор и реализатор пројекта је мр Ивана Круљ, наставник физике.Овим пројектом промовишу се природне, техничке и мултидисциплинарне научне области.

Учествујте у радионицама Пројекта D Set Lab

 1. Када? Сваке суботе од 6. марта до 3. априла 2021. године
 2. Где? Онлајн при Научном клубу Ниш, и једног дана у природи, на обали Нишаве.
 3. Зашто?
  Зато што ћеш о светлости и звуку учити на интерактивни начин, заволети начин на којисе светлост и звук могу проучавати.

  Зато што ћеш развијати своје комуникативне вештине, подићи своје дигиталне компетенције, и зато што ћеш своје слободно време испунити уживањем у експериментима.
 4. Ко ће водити радионице? мр Ивана Круљ, професор физике
 5. Која је цена? Учешће у радионицама је за ученике потпуно бесплатно.
 6. Шта ми је потребно за учешће у радионицама? Осим расположења, интернет веза, рачунар или таблет или мобилни телефон.
 7. Како да се пријавим? Наставнику физике даш своју имејл адресу на коју ће ти бити достављене све информације.
 8. Када се могу пријавити? Позив је отворен од 17. фебруара до 24. фебруара 2021.

* Заинтересовани наставници могу учествовати у пројекту и пратити рад својих ученика.

Пројекат је одобрен по јавном позиву и његово финансирање омогућио је Центар за промоцију науке Београд.

Пројекат Питај и смишљај у Нишу

По плану активности Нучног клуба, настављају се реализације у  фебруару  у пројекту „Питај и смишљај – развијање комуникативних вештина и мотивисаности младих кроз истраживања и разговоре са истакнутим Србима савременицима“. Пројекат је одобрен као део годишњег програма Научног клуба Ниш за 2020. годину од стране Центра за промоцију науке Београд. 

Разговор са научником биће реализован онлајн у суботу 27.02.2021. са почетком у 12.00 часова.  Саговорник је Душан Павловић- астрофизичар  из Истраживачке станице Петница. Током сусрета он  упознаје ученике са астрономијом као науком, њеним најважнијим задацима и досадашњим достигнућима.

У пројекту учествује група  ученика нишких гимназија . Део ученика ће у припремама за овај разговор изучавати историју астрономије, њен развој и повезаност са другим наукама, док ће друга група ученика овој теми прићи са стране књижевне науке и историје уметности. Обе групе ученика треба да прођу кроз трансформацију и подизање свести о томе како нова астрономска открића утичу на савремену цивилизацију и на који начин се савремено друштво и његов појединац могу припремати за промене и сами доприносити квалитетним променама.

Модератор у овом сусрету је Милица Вучковић, професор књижевности и српског језика, аутор пројекта.