Пројекат: Поверење у науку – Повежимо се са науком

Подели вест

Централна тема Годишњег програма Научног клуба Ниш за 2022/2023. годину је научна писменост и улога наставника у научном образовању ученика. Реализацију свих активности омогућио је Центар за промоцију науке Београд.


Образовање у складу са потребама данашњице представља базу здравог и успешног друштва. Пројекат Поверење у науку – Повежимо се са науком обухвата серију од пет тематских едукативних предавања на тему научне писмености. Циљ ових предавања је да оснажимо наставнике да користе дигиталне технологије у развоју кључних компетенција ученика, нарочито оних за целоживотно учење; развијање критичког размишљања као основе научног метода; појашњење значаја презентовања добре и корисне научне информације за друштво у целини; мотивација и смислено укључивање ученика у наставни процес; унапређење вештине и знања ученика, њихове социјалне компетенције. Према PISA концепту научне писмености, научно знање обухвата две врсте знања: знање из појединих природнонаучних дисциплина и знање о науци као облику људске делатности.


Прво предавање “Дигитaлнa нaучнa писмeнoст je вaжнa“ реализује се у понедељак 12.12.2022. од 19.00-20.00 часова. Др Тијана Продановић говориће о нaуци и нaстaви у свeтлу инфoрмaциoнe и дигитaлнe рeвoлуциje, шта и кaкo сe свe прoмeнилo, o нeким дoбрим нoвим прaксaмa и aлaтимa кojи нaстaвницимa мoгу бити кoрисни и инспиративни.